Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Marzena Kruk


Słowa kluczowe : małe i średnie przedsiębiorstwa, handel żywnością, wyniki ekonomiczne
Abstrakt
W opracowaniu przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w handlu produktami żywnościowymi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w dziewięciu przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasobów, głównych działań dostosowawczych, w tym dokonanych w ramach outsourcingu, a także wyniki ekonomiczne tych przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Kruk, M. (2008). Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 15–22. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.60
Bibliografia

Kondycja MSP. [2008]. Tryb dostępu: www.mps.gov.pl/index.php?gid. Data odczytu: sierpień 2008.

Monitoring kondycji sektora MSP. [2008]. PKPP LEWIATAN.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu UE (DzU nr 123, poz. 1291 ze zm.). [2001]. Dz.U. nr 245, poz. 1775.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. [2007]. Tekst ujednolicony. Tryb dostępu: http://www.edeklaracje.gov.pl/files/akty/prd_2007.pdf. Data odczytu: sierpień 2008.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [1998]. Dz. U. z 2004r. nr 11 poz. 74 (z późn. zm.).

Główny Urząd Statystyczny. [2008A]. Tryb dostępu: www.stat.gov.p/dane_spolgosp/finanse_pod_gosp. Data odczytu: sierpień 2008.

Główny Urząd Statystyczny. [2008B]. Tryb dostępu: www.stat.gov.pl/dane_spol_gosp/finanse_pod_gosp/wyn_fin_przed_nief/index.htm. Data odczytu: sierpień 2008.

Główny Urząd Statystyczny. [2008C]. Tryb dostępu: www.stat.gov.pl/finase_pod_gosp_zadłuż/wyn_fin_przed/index.htm. Data odczytu: sierpień 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.