Urzędowe kontrole zafałszowań środków spożywczych w świetle obowiązującego prawa żywnościowego

Main Article Content

Monika Kołodziejczyk
Barbara Kowrygo


Słowa kluczowe : Unia Europejska, prawo żywnościowe, urzędowa kontrola żywności, jakość żywności, środek spożywczy zafałszowany
Abstrakt
Tworzenie wspólnotowego rynku żywnościowego i dążenie do swobodnego przepływu towarów przyczyniły się do ograniczenia obligatoryjnych wymagań w zakresie podstawowych norm jakościowych środków spożywczych w Polsce. Dostosowywanie cen żywności do możliwości nabywczych polskich gospodarstw domowych odbywa się kosztem jakości produktu. Liberalizacja przepisów w odniesieniu do podstawowych norm ułatwia producentom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych, polegających między innymi na fałszowaniu żywności. Wyniki kontroli urzędowych wskazują na niejednolitą interpretację zawartej w prawie krajowym definicji „środka spożywczego zafałszowanego”.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczyk, M., & Kowrygo, B. (2008). Urzędowe kontrole zafałszowań środków spożywczych w świetle obowiązującego prawa żywnościowego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 23–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.61
Bibliografia

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. [2002]. Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463,

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. [2007]. Dz. U. nr 137 poz. 966 (ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą. [2007]. Dz. U. nr 137 poz. 967.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Dz.U. WE L 299 z 6.1.2007, str. 1-149.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. [2000]. [Tekst jednolity] Dz. U. nr 187, poz. 1577 (z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. [2002]. Dz.U. nr 169 poz. 1386 (ze zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. [2006]. Dz.U. nr 171 poz. 1225 (ze zm.).

Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej (IH). [2008]. Tryb dostępu: www.giih.gov.pl. Data odczytu: sierpień 2008.

o Mleko i przetwory mleczne, 2008-04-01.

o Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, 2007-12-03.

o Wyniki kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania 2007-06-21.

Wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). [2008]. Tryb dostępu: www.ijhars.gov.pl. Data odczytu: sierpień 2008.

o Jakość handlowa artykułów mlecznych, 2008-07-08.

o Jakość handlowa wędlin, 2008-06-20.

o Zafałszowanie przetworów mięsnych, 2008-05-21.

o Nieuczciwe praktyki handlowe na rynku masła, 2007-11-26.

o IJHARS wykrywa zafałszowane masło, 2007-10-19.

o Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego, 2007-10-11.

o Jakość handlowa przetworów mlecznych, 2007-09-06.

o Jakość handlowa mięsa czerwonego, 2007-08-06.

o Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego, 2007-03-19.

o Jakość handlowa masła 2007-03-19.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.