Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego

Main Article Content

Tadeusz Sobczyński


Słowa kluczowe : wielkość ekonomiczna, typ rolniczy gospodarstwa, wartość dodana netto, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, saldo dopłat i podatków
Abstrakt
Analiza wyników pięciu typów rolniczych gospodarstw z największej klasy wielkości ekonomicznej wykazała, że instrumenty WPR stworzone dla wspierania gospodarstw rodzinnych nie przystają do przedsiębiorstw rolnych z krajów byłego bloku wschodniego. Wysoka dochodowość pracy własnej w tych krajach, gdzie na jedną osobę świadczącą pracą nieopłaconą pracuje od kilku do kilkuset pracowników najemnych, uzyskana przy bardzo niskiej produktywności pracy, była możliwa w wyniku niskich kosztów pracy najemnej i wielusettysięcznego wsparcia w euro. Gospodarstwa o powierzchni często około 1000-1500 ha, w których zatrudnia się pracowników nawet do zarządzania, okazały się w tym przypadku sprawnym narzędziem absorpcji środków oferowanych w ramach WPR, która ma wspierać gospodarstwa rodzinne

Article Details

Jak cytować
Sobczyński, T. (2008). Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 162–173. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.76
Bibliografia

Baborska B. [2006]: Kontrowersje wokół reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie. [W:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 73-80.

Budzyński W. S. [2008]: Wykład z okazji nadania tytułu doktora honoris causa UT-P w Bydgoszczy w dniu 26.06.2008r.

Czyżewski A., Grzelak A. [2006]: Czy integracja regionalna może być przeciwwagą dla negatywnych skutków globalizacji? Przykład doświadczeń rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. [W:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. D. Kopycińska (red.). Printgroup, Szczecin, ss. 40-53.

Czyżewski A., Kułyk P. [2006]: Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania. [W:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. D. Kopycińska (red.). Printgroup, Szczecin, ss. 54-65.

Farm Accountancy Data Network [2008]. Tryb dostępu: http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica. Data odczytu: kwiecień 2008.

Goraj L., Smolik A., Suska M. [2005]: Jak rozumieć zawartość publikacji RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO - materiały szkoleniowe. IERiGŻ PIB, Warszawa, ss. 1-23.

Gorlach K. [2007]: Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich. Tryb dostępu: http://www.cbr.edu.pl/konf2007/konferencja2007. Data odczytu: 20.04.2008, ss. 1-18.

Jasińska E., Michalak P. [2008]: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. IERiGŻ PIB, Warszawa, ss. 22-39.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2006a]: Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. [W:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 26-27.09.2006 r. IBMER, Warszawa, ss. 289-294.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2006b]: Poziom zrównoważenia produkcji w wybranych typach rolniczych gospodarstw. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(51), ss. 37-46.

Mańko S., Sobczyński T., Sass R. [2008]: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 64, ss. 5-22.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2007a]: Level of sustainability of agricultural production in Poland as compared with the European Union countries. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, nr 254 (47), ss. 177-184.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2007b]: Dochody z zarządzania i ryzyka w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw i kierunku produkcji. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, nr 254 (47), ss. 169-176.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T., [2007c]: Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych większych ekonomicznie na tle wybranych krajów UE. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XVII, ss. 247-257.

Sobczyński T. [2007]: Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa, t. 93, z. 2, ss. 88-97.

Sobczyński T. [2008a]: Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 w aspekcie zrównoważenia ekonomiczno-społecznego. [W:] Interwencjonizm państwowy we współczesnej gospodarce. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (w druku).

Sobczyński T. [2008b]: Konkurencyjność polskich gospodarstw większych ekonomicznie w UE w aspekcie zrównoważenia ekonomicznego. Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3, ss. 494-499.

Sobczyński T. [2008c]: Poziom zrównoważenia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE. [W]: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. J. Garbacz (red.). Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. 2, ss. 213-227.

Sobczyński T. [2008d]: Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 – implikacje dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa, t. 94, z. 2, s. 97-105.

Sobczyński T. [2008e]: Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005. [W]: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym – kierunki rozwoju. M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.). Fundacja Rozwoju UG, ss. 220-228.

Sobczyński T. [2008f]: Zróżnicowanie regionalne oddziaływania gospodarstw rolniczych na środowisko w UE. [W]: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym – kierunki rozwoju. M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.). Fundacja Rozwoju UG, ss. 229-236.

Sobiecki R. [2007a]: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa, ss. 1-381.

Sobiecki R. [2007b]: Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej. Tryb dostępu: http://www.cbr.edu.pl/konf2007/konferencja2007.htm. Data odczytu: 20.04.2008, ss. 1-25.

Zagóra-Jonszta U. [2007]: Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku. [W:] Polityka gospodarcza państwa. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 28-38.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.