Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe

Main Article Content

Tadeusz Sobczyński


Słowa kluczowe : wielkość ekonomiczna, wskaźnik zdolności do samofinansowania reprodukcji, wskaźnik reprodukcji środków trwałych
Abstrakt
Poziom wypracowanych dochodów oraz reprodukcji środków trwałych w gospodarstwach rolniczych krajów UE-25 w latach 2004-2006 był silnie zróżnicowany. Analiza gospodarstw rolnych z trzech największych klas wielkości ekonomicznej wykazała, że wskaźnik zdolności do samofinansowania reprodukcji, wskaźnik reprodukcji środków trwałych oraz wartość inwestycji brutto i netto były współzależne i rosły wraz ze wzrostem wielko??ci ekonomicznej gospodarstw. Gospodarstwa z klasy wielkości (5) 40 - <100 ESU w badanym okresie realizowały reprodukcję prostą środków trwałych. Tylko gospodarstwa z klasy (6) >=100 ESU wielkości zapewniały rozszerzoną reprodukcję środków trwałych. Gospodarstwa z klasy wielkości (4) 16 - <40 ESU zdolne były tylko do zawężonej reprodukcji środków trwałych. Zachowania inwestycyjne rolników z krajów UE-15 i nowo przyjętych krajów UE-10 wyraźnie się różniły. W pierwszej grupie mimo wypracowania nadwyżki nie była ona przeznaczana na samofinansowanie inwestycji i rozwoju. W drugiej grupie poziom wypracowanej nadwyżki na samofinansowanie warunkował inwestycje i rozwój.

Article Details

Jak cytować
Sobczyński, T. (2009). Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 159–168. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.64
Bibliografia

Farm Accountancy Data Network. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica. [Data odczytu: czerwiec 2009].

Goraj L., Mańko S. [2009]: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.

Józwiak W. [2004]: Strategie postępowania posiadaczy gospodarstwach rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-2002. Roczniki Naukowe SERiA t. 6, z. 3, ss. 94-100.

Juźwiak J. [2007]: Charakterystyka gospodarstw sadowniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. 9, z. 1, ss. 198-202.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2007]: Czynniki kształtujące aktywność inwestycyjną rolników w podregionie bydgoskim. Roczniki Naukowe SERiA t. 9, z. 2, ss. 233-237.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T. [2006]: Aktywność inwestycyjna rolników w podregionie bydgoskim. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1118, t.2, s. 72-79.

Mańko S., Sobczyński T., Sass R. [2008]: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, ss. 5-22.

Nowak P. B. [2008]: Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002). Journal Agribus. Rural Dev. 2 (8), ss. 69-80.

Poczta W., Siemiński P. [2009]: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. Journal Agribus. Rural Dev. 3 (13), ss. 173-185.

Sobczyński T. [2009a]: Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006, Journal Agribus. Rural Dev. 3 (13), ss. 205-216.

Sobczyński T. [2009b]: Wpływ typu rolniczego na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolniczych UE. Roczniki Naukowe SERiA t. 11, z. 1, ss. 253-262.

Sobierajewska J. [2009]: Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006. Journal Agribus. Rural Dev. 3 (13), ss. 217-225.

Zieliński M. [2008]: Sytuacja ekonomiczna i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych bez osób ubezpieczonych w KRUS. [W:] Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. W. Józwiak (red.). IERiGŻ PIB, Warszawa, PW 108, ss. 72-103.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.