Sprawność ekonomiczna produkcji mleka w zależności od nakładów pracy

Main Article Content

Bożena Wojtyra


Słowa kluczowe : krowy mleczne, nakłady pracy, gospodarstwo, produkcja mleka
Abstrakt
Celem badań była ocena sprawności ekonomicznej produkcji mleka w wybranych gospodarstwach w zależności od nakładów pracy ogółem na 1 krowę. Badaniami objęto 158 gospodarstw, utrzymujących krowy mleczne. Gospodarstwa o najmniejszych nakładach pracy na 1 krowę charakteryzowały się największymi: powierzchnią użytków rolnych, średniorocznym stanem krów i ich wydajnością mleczną oraz najwyższą ceną sprzedaży mleka. Im wyższe nakłady pracy, tym wyższe koszty bezpośrednie i nakłady pracy w przeliczeniu na 1 litr mleka a niższe wartość produkcji ogółem, nadwyżka bezpośrednia i dochód bez dopłat

Article Details

Jak cytować
Wojtyra, B. (2008). Sprawność ekonomiczna produkcji mleka w zależności od nakładów pracy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 194–200. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.79
Bibliografia

Adamowski Z. [1998]: Materiałochłonność produkcji w rolnictwie indywidualnym Polski w latach 1985-1996. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, ss. 20-36.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. [2008]. GUS, Warszawa.

Gancarz F. [2002]: Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny przy przygotowywaniu i zadawaniu pasz na fermie krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, ss. 35-40.

Lipińska H., Gajda J. [2006]: Powierzchnia gospodarstw a baza paszowa i pogłowie bydła w specjalistycznych gospodarstwach mlecznych. Annales UMCS, Sec.E, nr 61, ss. 225-236 (Crossref)

Nydegger F., Schick M., Ammann H. [2001]: Conveyor belt feeding of dairy cows. Do the labour savings and the convenience justify the extra costs? FAT – Berichte, Switzerland, nr 578, s. 12.

Pepliński B., Waszczuk K., Majchrzycki D. [2002]: Analiza struktury nakładów pracy w rozwojowych gospodarstwach rolniczych w aspekcie uzyskiwanych przychodów brutto. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, tom. CCCXLIII, ss. 137-146.

Polskie rolnictwo – trzy lata po akcesji do Unii Europejskiej. [2007]. FAPA SAEPR, Warszawa.

Rolnictwo w 2007 roku. [2007]. GUS, Warszawa.

Schmitt W. M., Hoffmann H. [1998]: Rating of selected feeding strategies in dairy farming. Berichte über Landwirtschaft, nr 76 (2), ss. 270-291.

Skarżyńska A., Augustynska-Grzymek I., Cholewa M., Ziętek I., Dziewulski M. [2008]: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 r. IERiGŻ, Warszawa.

Winnicki St., Nawrocki L., Głowicka R., Tomala A. [2006]: Organizacyjno-technologiczne problemy doju w halach w aspekcie dobrostanu krów. Inżynieria Rolnicza, nr 4, ss. 335-339.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.