Wahania cykliczne na światowym rynku cukru

Main Article Content

Piotr Szajner


Słowa kluczowe : cukier, trzcina cukrowa, buraki cukrowe, rynek światowy, cykl koniunkturalny, zmienność cen
Abstrakt
W historii gospodarczej świata cukier jest uznawany za jeden z pierwszych produktów globalnych, a sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku miała duży wpływ na rozwój rynków lokalnych. Polski sektor cukrowniczy od wielu lat pozostaje pod wpływem rynku światowego. Reforma systemu regulacji rynku cukru w UE spowodowała, że rynek unijny i krajowy w coraz większym stopniu są uzależnione od sytuacji na rynku światowym. Potencjał produkcyjny krajowego przemysłu cukrowniczego jest większy od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym i nadwyżki podaży są kierowane na eksport. Światowy rynek charakteryzuje się wahaniami koniunkturalnymi, które są determinowane cyklicznością uprawy trzciny cukrowej. Długość cyklu koniunkturalnego skróciła się do 2-3 lat. Ceny rynku światowego wpływają na ceny zbytu i eksportowe w kraju i wyniki finansowe branży cukrowniczej.

Article Details

Jak cytować
Szajner, P. (2019). Wahania cykliczne na światowym rynku cukru. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 186–195. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.34
Bibliografia

Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu (Statistics in Management). PWN, Warszawa.

Figiel, S., Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych (Methodological Aspects of Price Variability on Agricultural Commodity Markets). Komunikaty Raporty, Ekspertyzy, nr 559, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy (The Impact of Globalisation on Polish Food Industry). Studia i Monografie, nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Drożdż, J. (2016). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w latach 2010-2014 (Evaluation of Economic Condition and Financial Standing of Polish Food Industry Over the Period of 2010-2014). Studia i Monografie, nr 168, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Falkowski, J., Ostrowicki, J. (2001). Geografia rolnictwa świata (Agriculture in the World). PWN, Warszawa.

Hamulczuk, M. (2011). Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych (Agricultural Commodity Price Forecasts Based Upon Time Series Analysis). PW 2011-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Hobhouse, H. (2001). Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.

Isermeyer, F., Kleinhanβ, W., Offermann, F., Riedel, J., Gocht, A., Küpker, B., Osterburg, B., Sommer, U. (2005). Vergleichende Analyse verschiedener zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Ernährung und Landwirtschaft, FAL Breunschweig.

Jerzak, M.A. (2013). Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje rozwoju (World Exchanges, Situation and Outlook). Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 49-57.

Koo, W.W., Teylor, R.D. (2012). Outlook of the U.S. and World Sugar Markets, 2011-2021. North Dakota State University, Fargo.

Lamont, O.A. Thaler, R.H. (2003). Anomalies: The Law of One Price in Financial Markets. Journal of Economic Perspectives, 17(4), 191-202. (Crossref)

Marki, Ch. (1993). Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe. Frankfurt am Main.

Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji (The Problem of the Geographical Scope of the Markets/Sectors in the Era of Globalisation and Regionalisation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(338), 3-21.

Rembisz, W., Idzik, M. (red.) (2007). Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym (Agricultural Market in Functional Terms). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Rumánková, L., Smutka, L. (2013). Global Sugar Market – the Analysis of Factors Influencing Supply and Demand. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(2), 463-471. (Crossref)

Samuelson, P., Nordhaus, D. (2004). Ekonomia (Economics). PWN, Warszawa.

Starczewski, J. (2006). Uprawa roli i roślin (Plant Production). Akademia Podlaska, Siedlce.

Szajner, P., Hryszko, K. (2013). Situation on the world market of sugar and its impact on the possibilities of sugar beet cultivation in Poland. Program Wieloletni 2011-2014, nr 71.1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szajner, P. (2015). Światowy rynek trzciny cukrowej (World Market of Sugar Cane). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 140-149.

Szymański, W. (2002). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia (Globalisation. Challenges and Threats). DIFIN, Warszawa.

Urban, R. (2008). Analiza przewaga komparatywnych na poziomie przemysłu rolno-spożywczego (Comparative Advantage Analysis at the Level of Agri-food Industry). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.