Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii

Main Article Content

Piotr Szajner


Słowa kluczowe : sektor mleczarski, system regulacji rynku, kwoty mleczne, konkurencyjność
Abstrakt
Kwoty mleczne stanowią podstawę systemu regulacji rynku mleka w UE. Likwidacja tego sytemu w 2015 r. spowoduje istotne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, ale z punktu widzenia teorii ekonomii wydaje się być dobrą decyzją. Limitowanie podaży, które jest silną ingerencją w prawa rynkowe, wywiera negatywny wpływ na efektywność i konkurencyjność sektora mleczarskiego. Zniesienie kwot mlecznych pozwoli przyspieszyć przemiany strukturalne, poprawić wykorzystanie potencjału ekonomicznego sektora oraz zmniejszyć natężenie oddziaływania niektórych sił konkurencji w mleczarstwie. Kwoty mleczne mają coraz mniejszy wpływ na ceny mleka, które w coraz większym stopniu zależą od koniunktury na rynku.

Article Details

Jak cytować
Szajner, P. (2012). Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 104–113. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.26
Bibliografia

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010]: Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2 (232).

Council Regulation (EEC) No 857/84 of 31 March 1984 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector.[1984]. Official Journal of the European Communities L. 90/13.

Dillen M., Tollens E. [1989]: Milk quotas, their effects on agriculture in European Community, t. 1. University Leuven.

Gornowicz M. [2003]: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Hecksher E., Ohlin B. [1933]: Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge MA.

Jeske E.V. [2005]: The Dairy Sector of Poland: A Country Study. Babcock Institute Discussion Paper nr 3. The Babcock Institute for International Dairy Research and Development, Madison.

Jongeneel R. [2011]: Evaluation of CAP measures applied to the dairy sector. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela.

Kulawik J., Józwiak W. [2007]: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Malak-Rawlikowska A. [2006]: Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 93, z. 1.

Milch. Marktbilanz. [2006-2009]. Odpowiednie numery. ZMP GmbH, Bonn.

Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z UE. [2009]. Program Wieloletni 2005-2009 nr 99. I. Szczepaniak (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Porter M.E. [2006]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.

Preparing for the ‘Health Check’ of the CAP reform. COM(2007)722 final. [2007]. Komisja Europejska, Bruksela.

Report on Milk Quotas. SEC 789. [2002]. Commission of the European Communities, Bruksela.

Requillart V. [2008]: Economic analysis of the effects of the expiry of the EU milk quota system. Final Report. Raport finansowany przez Komisję Europejską, kontrakt 30-C3-0144181/00-30. Institut d'économie industrielle, Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 248/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L. 76/6 z dnia 19 marca 2008, Bruksela.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L. 306/16 z dnia 20 listopada 2009, Bruksela.

Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. [2005]. Program Wieloletni 2005-2009 nr 21. J. Seremak-Bulge (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2004]: Ekonomia. PWN, Warszawa.

Skawińska E. [2004]: Konkurencyjność przedsiębiorstw Inne podejście. PWN, Warszawa-Poznań.

Szajner P. [2009]: Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach. Studia i Monografie nr 146. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szajner P. [2010]: Sektor mleczarski w Polsce – problemy i perspektywy. Przemysł Spożywczy nr 7-8.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty