Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym

Main Article Content

Filip Kłobukowski
Magdalena Skotnicka
Maria Śmiechowska


Słowa kluczowe : karob, kakao, zastosowanie, wartość odżywcza, guma karobowa
Abstrakt
Proszek pozyskiwany z nasion karobowych, zwany inaczej mączką chleba świętojańskiego, ma szerokie zastosowanie przemysłowe. Spełnia funkcję zagęstnika, stabilizatora, w odpowiednich warunkach substancji żelującej oraz nośnika. Wielu konsumentów ocenia karob jako produkt, który ze względu na swój smak i aromat może niejednokrotnie stanowić substytut kakao. W klimacie śródziemnomorskim, gdzie występuje karob, mączka chleba świętojańskiego stanowi główny surowiec do produkcji słodyczy. Celem tej pracy było wskazanie możliwości wykorzystania karobu jako dodatku o działaniu prozdrowotnym i tym samym potencjalnym składniku funkcjonalnym w żywności (o znaczeniu innym niż technologiczne bądź sensoryczne).

Article Details

Jak cytować
Kłobukowski, F., Skotnicka, M., & Śmiechowska, M. (2018). Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 140–148. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.41
Bibliografia

Albertos, I., Jaime, I., María Diez, A., González-Arnaiz, L., Rico, D. (2015). Carob Seed Peel as Natural Antioxidant in Minced and Refrigerated (4°C) Atlantic Horse Mackerel (Trachurus Trachurus). LWT - Food Science and Technology, 64(2), 650-656. (Crossref)

Benković, M., Belščak-Cvitanović, A., Bauman, I., Komes, D., Srečec, S. (2017). Flow Properties and Chemical Composition of Carob (Ceratonia Siliqua L.) Flours as Related to Particle Size and Seed Presence. Food Research International, 100(2), 211-218. (Crossref)

Bienkiewicz, M., Bator, E., Bronkowska, M. (2015). Błonnik pokarmowy i jego znaczenie w profilaktyce zdrowotnej (Dietary fiber and its importance in health promotion), Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(1), 57-63.

Biernacka, B., Dziki, D., Gawlik-Dziki, U., Różyło, R., Siastała, M. (2017). Physical, Sensorial, and Antioxidant Properties of Common Wheat Pasta Enriched with Carob Fiber. LWT - Food Science and Technology, 77, 186 192. (Crossref)

Biner, B., Gubbuk, H., Karhan, M., Aksu, M., Pekmezci, M. (2007). Sugar Profiles of the Pods of Cultivated and Wild Types of Carob Bean (Ceratonia Siliqua L.) in Turkey. Food Chemistry, 100, 1453-1455. (Crossref)

Durazzo, A., Turfani, V., Narducci, V., Azzini, E., Maiani, G., Carcea, M. (2014). Nutritional Characterisation and Bioactive Components of Commercial Carobs Flours. Food Chemistry, 153, 109-113. (Crossref)

Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption). Dz. U. L 197, 03/08/2000 P. 0019 – 0025.

Ghanemi, F.Z., Belarbi, M., Fluckinger, A., Nani, A., Dumont A., De Rosny, Ch., Aboura, I., Khan, A.S., Murtaza, B., Benammar, Ch., Lahfa, B.F., Patoli, D., Delmas, D., Rebe, C., Aprtoh, L., Khan, N.A., Ghiringhelli, F., Rialland, M., Hichami, A. (2017). Carob Leaf Polyphenols Trigger Intrinsic Apoptotic Pathway and Induce Cell Cycle Arrest in Colon Cancer Cells. Journal of Functional Foods, 33, 112-121. (Crossref)

Gravador, R.S., Luciano, G., Jongberg, S., Bognanno, M., Scerra, M., Andersen, M.L., Lund, M.N., Priolo, A. (2015). Fatty Acids and Oxidative Stability of Meat from Lambs Fed Carob-Containing Diets. Food Chemistry, 182, 27-34. (Crossref)

https://www.icco.org/.

Jarosz, M. (red.) (2012). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja (Nutritional norms for the Polish population – amendment), IŻŻ, Warszawa.

Kowalska, J., Bzducha, A., Drewiaka, D., Kopańska, K., Nitek, A. (2008). Ocena autentyczności wybranych czekolad (Assessing the authenticity of some selected chocolates), ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4(59), 74-79.

Lopez, A.D., Mathers, C.D. (2006). Measuring the Global Burden of Disease and Epidemiological Transitions: 2002 2030. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, 100(5-6), 481-499. (Crossref)

Mitka, K., Nowak, K. (2007). Mączka chleba świętojańskiego (E 410) – coraz częściej stosowany dodatek do środków spożywczych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 7-8, 49-52.

Owen, R., Haubner, R., Hull, W.E., Erben, G., Spiegelharder, B., Bartsch, H, Haber, B. (2003). Isolation and Structure Elucidation of the Major Individual Polyphenols in Carob Fibre. Food and Chemical Toxicology, 41(12), 1727-1738. (Crossref)

PN-EN ISO 23275-1_2009P.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Regulation of the Minister of Health of November 22, 2010 on the permitted additional substances). Dz. U. 232, poz. 1525.

Rtibi, K, Selmi, S., Grami, D., Amri, M., Eto, B., El-benna, J., Sebai, H., Marzouki, L. (2017). Chemical Constituents and Pharmacological Actions of Carob Pods and Leaves (Ceratonia Siliqua L.) on the Gastrointestinal Tract: A Review. Biomedicine and Pharmacotherapy, 93, 522-528. (Crossref)

Sȩczyk, Ł., Świeca, M., Gawlik-Dziki, U. (2016). Effect of Carob (Ceratonia Siliqua L.) Flour on the Antioxidant Potential, Nutritional Quality, and Sensory Characteristics of Fortified Durum Wheat Pasta. Food Chemistry, 194, 637-642. (Crossref)

Silanikove, N. Landau, S., Or, D., Kababya, D., Bruckental, I., Nitsan, Z. (2006). Analytical Approach and Effects of Condensed Tannins in Carob Pods (Ceratonia Siliqua) on Feed Intake, Digestive and Metabolic Responses of Kids. Livestock Science, 99(1), 29-38. (Crossref)

Turfani, V., Narducci, V., Durazzo, A., Galli, V., Carcea, M. (2017). Technological, Nutritional and Functional Properties of Wheat Bread Enriched with Lentil or Carob Flours. LWT - Food Science and Technology, 78, 361-366. (Crossref)

UOKiK (2010). Informacja z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej (Information on quality control and labeling of chocolate products and chocolate coated products), UOKiK Warszawa.

Węglarz, M., Kubica, A., Sinkiewicz, W. (2011). Znaczenie czekolady w prewencji chorób sercowo-naczyniowych (The role of chocolate in preventing cardiovascular diseases), Folia Cardiologica Excerpta, 6(2), 127-134.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.