Koszt korzystania z usług w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w krajach UE w latach 2004 i 2016

Main Article Content

Małgorzata Kołodziejczak


Słowa kluczowe : usługi rolnicze, uprawy polowe, Unia Europejska
Abstrakt
Usługi dla rolnictwa są odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące technologicznego, ekonomicznego i środowiskowego wymiaru działalności rolniczej. W artykule skupiono się na usługach rolniczych, związanych z produkcją roślinną prowadzoną w formie upraw polowych. Celem badania było porównanie poziomu korzystania z usług rolniczych wykorzystywanych przez gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych w państwach Unii Europejskiej w latach 2004 i 2016. Badanie przeprowadzono na podstawie danych FADN metodą dedukcyjną i porównawczą. Wykazano, że koszty zakupu usług rolniczych związane są przede wszystkim z poziomem rozwoju rolnictwa. Znaczenie ma także wyposażenie gospodarstw we własne maszyny i wielkość zasobów pracy zaangażowanych w produkcję. Zróżnicowanie sytuacji pomiędzy krajami wewnątrz agregatów UE-14 i UE-10 wskazuje jednak, że ważna jest również specyfika przyrodnicza i kulturowa rolnictwa w poszczególnych krajach.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, M. (2018). Koszt korzystania z usług w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w krajach UE w latach 2004 i 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 149–155. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.42
Bibliografia

Bell, D. (1989). Die nachindustrielle Gesellschaft (The coming of post-industrial society). Campus Verlag Frankfurt/New York.

Corsten, H. (1990). Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungsunternehmungen (Business administration of service companies). R. Oldenbourg Verlag München Wien.

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing (Services. Production, market, marketing). Wyd. PWN, Warszawa.

FADN Database (2018). Pobrane 24 maja 2018 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.

Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2012). Usługi w teorii ekonomii (Services in the theory of economics). W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.) Współczesna ekonomika usług. Wyd. PWN, (s. 13 40).

Hamm, R. (2012). Verbund von Industrie und Dienstleistungen wird enger (Association of industry and services is becoming closer). Wirtschaftsdienst 9, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. (Crossref)

Häussermann, H., Siebel, W. (2011). Theorien der Dienstleistungsdesellschaft (Theories of the service society). W: A. Evers, R. G. Heinze, T. Olk (red.) Handbuch Soziale Dienste (s. 62-75). VS Verlag für Sozialwissenschaften Springer Fachmedien Wiesbaden. (Crossref)

Iwan, B., Mogilnicki, E. (1985). Ekonomika i organizacja handlu rolniczego (Economics and organization of agricultural trade). PWN, Warszawa.

Jensen, J. B. (2011). Global Trade in Services: Fear, Facts, and Offshoring. Washington, DC, Peterson Institute for International Economics Press.

Józwiak, W. (1998). Techniki wytwórcze w agrobiznesie (Production techniques in agribusiness). W: A. Woś (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Karwat-Woźniak, B. (2008). Zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (Changes in the economic situation of family highly commercial farms). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 111, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kołodziejczak, M. (2016). Assessment of the use of services in agriculture of the EU countries based on input-output tables. Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural Development” No 47, Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, pp. 149-155, DOI 10.22616/ESRD.2018.000

Kowalczyk, S. (1983). Organizacja usług produkcyjnych dla rolnictwa w wybranych krajach (Organization of production services for agriculture in selected countries). Ośrodek Informacji Centralnej – CINTE, Warszawa.

Poczta, W. (1994). Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne) (Polish agriculture and EEC agriculture (comparative study)). Roczniki AR w Poznaniu, Poznań.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the Community). Dz.U. L. 33 z 5 lutego 2004r, str. 1 ze zm., Luksemburg.

Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce (Problems of food economy in Poland). PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.