Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie

Main Article Content

Katarzyna Kwiecińska
Jerzy Gębski
Małgorzata Kosicka-Gębska


Słowa kluczowe : dostępność informacji, dziczyzna, zachowania konsumentów
Abstrakt
Zakres informacji, jakie posiada konsument, wpływa na przebieg procesu decyzyjnego podczas zakupu żywności. Istotne jest, by konsument otrzymywał dane i wiadomości odpowiadające jego potrzebom. Za cel niniejszej pracy obrano wskazanie głównych źródeł informacji, z jakich korzystają konsumenci dziczyzny w Polsce. Określono także zakres informacji istotnych dla osób dokonujących zakupu i konsumpcji dziczyzny. Stwierdzono, że Internet jest głównym medium dla najmłodszych respondentów w wieku od 25 do 35 lat, ale także dla grupy najstarszej (powyżej 55 roku życia). W odniesieniu do ogółu próby badanej, jako najczęściej wykorzystywane źródło informacji wskazano etykiety na produktach. Tematyka najbardziej pożądanych przez konsumentów informacji obejmowała: termin przydatności do spożycia, cenę oraz pochodzenie dziczyzny. W oparciu o uzyskane wyniki możliwe jest opracowanie zaleceń dotyczących sposobu przygotowania materiałów informacyjnych promujących dziczyznę.

Article Details

Jak cytować
Kwiecińska, K., Gębski, J., & Kosicka-Gębska, M. (2018). Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 313–322. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.121
Bibliografia

Bodnar, K., Szel Hodi, M., Skobrak Bodnar, E. (2014). Acceptance of the meat of wild ungulates among the hungarian consumers. Agronomy Series of Scientific Research/Lucrari Stiintifice Seria Agronomie, 57(1), 35-38.

Chardonnet, P., Clers, B.D., Fischer, J., Gerhold, R., Jori, F., Lamarque, F. (2002). The value of wildlife. Revue scientifique et technique-Office international des epizooties, 21(1), 15-51. (Crossref)

Górecka, J., Szmańko, T. (2010). Walory żywieniowe dziczyzny (Nutritional value of game meat). Magazyn Przemysłu Mięsnego, 1-2, 20-21.

Jaworski, M., Fabisiak, A. (2017). Psychospołeczne determinanty wyboru żywności (Psychosocial determinants of choice of the food). Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (54 (3) Turystyka III), 17-29.

Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2005). Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy (Information in building the market position of small and medium-sized company). Wydawnictwo Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.

Kwiecińska, K., Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2015). Poziom bezpieczeństwa jako czynnik warunkujący konsumpcję dziczyzny (Safety level as a factor determining venison consumption). Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(3), 594-597.

Kwiecińska, K., Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2016). Wyzwania dla rozwoju rynku dziczyzny w Polsce (Challenges for the development of the game market in Poland). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(31), 251-260.

Kwiecińska, K., Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2017). Wpływ tradycji rodzinnych na zachowania konsumentów wobec dziczyzny (Effect of family tradition on consumers behaviour towards game meat). Studia Ekonomiczne, 330, 86-95.

Maciejewski, G. (2010). Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumenta (Risk in consumer purchasing decisions), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Maciejewski, G. (2011). Ryzyko jako determinanta zachowań zakupowych konsumentów (Risk as a determinant of consumer purchasing behaviour). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 52, 85 96.

Makała, H. (2014). Kultura żywieniowa a turystyka–obszary wspólnych zainteresowań (A food culture tourism – areas of common interests). Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(13), 133-145.

Ozimek, I., Tomaszewska, M. (2011). Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów (Importance of selected sources of food information for consumers). Handel Wewnętrzny, 2(331), 48-56.

Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku (Consumer behaviour on the market). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433) z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713) z późn. zm.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.