Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską

Main Article Content

Małgorzata Kosicka-Gębska


Słowa kluczowe : mięso, mięso drobiowe, produkcja, spożycie, eksport
Abstrakt
Po akcesji do UE polski rynek drobiu został włączony do wspólnej organizacji rynku drobiarskiego Wspólnoty i stał się jego częścią. Integracja przyczyniła się z jednej strony do wzrostu cen drobiu, ale z drugiej strony wpłynęła na wzrost jego spożycia. Mięso drobiowe jest często wybierane przez konsumentów ze względu na niższą cenę, w porównaniu z wołowiną czy wieprzowiną, oraz posiadane walory odżywcze.

Article Details

Jak cytować
Kosicka-Gębska, M. (2012). Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 105–112. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.1.10
Bibliografia

Annual Report 2011. [2011]. Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU countries. [Tryb dostępu:] www.avec-poultry.eu/. [Data odczytu: kwiecień 2011].

Dobre prognozy dla unijnego rynku drobiu do 2020 r. [2012]. Rynek mięsa i drobiu. [Tryb dostępu:] ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/2703-dobre-prognozy-dla-unijnego-rynku-drobiu-do-2020.html. [Data odczytu: kwiecień 2012].

Dybowski G. [2004]: Produkcja żywca drobiowego. Fundusz Współpracy, Warszawa.

Dybowski G. [2005]: Handel drobiem. Seria: Polska wieś w Europie. Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa, ss. 1-13. [Tryb dostępu:] www.agro-info.org.pl/files/?id_plik=606. [Data odczytu: maj 2011].

Gutkowska K., Kosicka M. [2001]: Socjoekonomiczne uwarunkowania postaw mieszkańców wsi wobec integracji z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo nr 2/111, ss. 161-171.

Honkanen P. [2010]: Food preference based segments in Russia. Food Quality and Preference nr 21, ss. 65-74. (Crossref)

Kijowski J. [2000]: Wartość żywieniowa mięsa drobiowego. Przemysł Spożywczy nr 3, ss. 10-11.

Kosicki J., Kosicka-Gębska M. [2006]: Stan rolnictwa i sektora żywnościowego w Polsce przed i po członkostwie w Unii Europejskiej. [W:] Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa. J. Misala (red.). Politechnika Radomska, Radom, ss. 94-101.

Kosicka M. [2003]: Bariery, obawy i przewidywane korzyści związane z procesem integracji. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia nr 232 (42), ss. 423-428.

Kosicka-Gębska M., Przeździecka N., Gębski J. [2010]: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW, tom 10 (XXV) nr 2, ss. 49-59.

Kossakowska J., Romanowska J. [2005]: Rynek mięsa – obroty handlu zagranicznego 2004. Biuletyn Informacyjny ARR nr 6 (168), ss. 16-22.

Kubickova L., Serhantowa V. [2005]: Analysis of changes in meat and meat products consumption in the Czech Republic in the past ten years. Agricultural Economic – Czech tom 51, nr 9, ss. 359-401. (Crossref)

Nowak M., Trziszka T. [2010]: Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 1 (68), ss. 114-120.

Polskie rolnictwo – dwa lata po akcesji do Unii (wersja wstępna) [2006]. SAEPR/FAPA, Warszawa.

Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Edycja 2009. [2009]. Raport Ipsos.

Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków. Edycja 2010. [2010]. Raport Ipsos.

Rachwał A. [2006]: Cechy chemiczne mięsa drobiowego. Hodowca Drobiu nr 2, ss. 28-33.

Rycombel D. [2011]: Perspektywy wzrostu spożycia i eksportu wołowiny w Polsce. Przemysł Spożywczy nr 66 (11), ss. 8-11.

Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy. [2010]. Analizy Rynkowe. IERiGŻ, ARR, MRiRW, maj.

Szczepaniak I. [2006]: Polskie produkty pochodzenia zwierzęcego na rynku europejskim. Przemysł Spożywczy nr 3, s. 8.

Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków: [2005]. Raport CBOS, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (nr 183), sierpień.

Urban R. [2006]: Stan przemysłu spożywczego po wejściu Polski do UE. Przemysł Spożywczy nr 4, s. 23.

2011 rokiem dobrego eksportu drobiu. [2012]: Nowa Wieś Europejska. [Tryb dostępu:] nowawies.com.pl/?p=738. [Data odczytu: marzec 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty