Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009

Main Article Content

Małgorzata Kosicka-Gębska
Jerzy Gębski
Natalia Przeździecka


Słowa kluczowe : mięso, wołowina, spożycie mięsa
Abstrakt
Konsumpcja mięsa wołowego w Polsce w 2009 roku waha się na poziomie około 3,8 kg. Coraz mniejsze zainteresowanie konsumpcją mięsa tego rodzaju wynika zarówno z jego niskiej jakości oferowanej w handlu detalicznym, jak również z wyższych cen w stosunku do cen pozostałych produktów mięsnych, pochodzących z drobiu czy wieprzowiny. Istotnym czynnikiem warunkującym poziom spożycia mięsa wołowego są również przyzwyczajenia, łatwość przygotowania, dostępność, a także świadomość konsumentów o bardziej pozytywnym wpływie na ich zdrowie tzw. mięsa białego. Polska ma duże potencjalne warunki, aby być w Unii Europejskiej liczącym się producentem mięsa wołowego. Konieczna jest jednak poprawa jego jakości, która może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania konsumentów mięsem tego rodzaju.

Article Details

Jak cytować
Kosicka-Gębska, M., Gębski, J., & Przeździecka, N. (2010). Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 49–59. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.2.19
Bibliografia

Adamczyk G. [2002]: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu t. CCCXLIII, ss. 31-41.

Czarniecka-Skubina E. [2006]: Najlepsze na steki i befsztyki. Przegląd Gastronomicz¬ny nr 10, ss. 13-15. (Crossref)

Głowacki J. [2010]: Na wołowinę warto postawić. [Tryb dostępu:] http://www.lord.pl/bydlo. [Data odczytu: 15.05.2010].

GIRA Statistics. [2000]. Meat Club Statistics Report. Londyn.

Glitsch K. [2000]: Consumer perceptions of fresh meat quality: crossnational comparison. British Food Journal nr 10(3).

Grunert K.G. [1997]: What’s in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beef. Food Quality and Preference nr 8 (3), ss. 157-174. (Crossref)

Guenther P.M., Jensen H.H., Batres-Marquez S.P., Chen Chun-Fu [2005]: Sociodemographic, knowledge, and attitudinal factors related to meat consumption in the United States. Journal of the American Dietetic Association nr 105, ss. 1266-1274. (Crossref)

Gutkowska K, Ozimek I. [2005]: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-25.

Jurczak E. M. [2005]: Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Ocena jakości mięsa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kołczak T. [2007]: Smakowitość mięsa. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 26-28.

Kołczak T. [2008]: Jakość wołowiny. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 1 (56), ss. 5-22.

Kowalczuk I., Mikula B, Grończyńska B. [2002]: Uwarunkowania zachowań konsu¬mentów na rynku mięsa i przetworów Gospodarka Mięsna nr 8, ss. 34-36.

Kowrygo B. [2000]: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-29.

Laskowski W. [2009]: Opracowane dane z Budżetów Gospodarstw Domowych GUS. [Tryb dostępu:] http://www.ekosaldo.pl/spozycie.htm. [Data odczytu: 12.04.2010].

McCarthy M., de Boer M., O’Reilly S., Cotter L. [2003]: Factors influencing intention to purchase beef in the Irish market. Meat Science nr 65, ss. 1071-1083. (Crossref)

Moskalik B., Wielicka A. [2006]: Konsumpcja mięsa i produktów mięsnych. Rynek Wewnętrzny nr specjalny, czerwiec, ss. 238-244.

Nielsen B.K., Thamsborg S.M. [2005]: Welfare, health and product quality in organic beef production: a Danish perspective. Livestock Production Science nr 94, ss. 41-50. (Crossref)

Nieżurawska M. [2001]: Jakość żywności a preferencje konsumentów. Przemysł Spo¬żywczy nr 12, ss. 32-35.

Piekut M. [2008]: Spożycie mięsa i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych. Gospodarka Mięsna nr 11, ss. 14-17.

Pisula A., Tyburycy A., Dasiewicz K. [2008]: Czynniki decydujące o jakości mięsa wołowego. Gospodarka Mięsna nr 1, ss. 4-11.

Przeździecka N. [2010]: Charakterystyka spożycia mięsa wołowego w Polsce. Praca inżynierska. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW.

Rynek wołowiny w Polsce – aktualna sytuacja. [Tryb dostępu:] http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla/51-numer-3-2008/142-rynek-wolowiny. [Data odczytu: 10.05.2010].

Stańko S. [2010]: Spożycie mięsa w Polsce i w UE. [Tryb dostępu:] http://rolnicy.com/przemysl-miesny/spozycie-miesa-w-polsce-i-ue.html. [Data odczytu: 13.05.2010].

Stańko S., Lewandowski R. [2007]: Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990-2006. Acta Scientarum Polonorum seria Oeconomia nr 6(2), ss. 71-80.

Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. [2004]. Litwińczuk Z. (red.). Wydawnictwo PWRiL, Warszawa.

Świetlik K. [2005]: Spożycie mięsa w 2004 roku i jego uwarunkowania. Gospodarska Mięsna nr 7, ss. 16-25.

Urban R. [2006]: Prognoza rozwoju sektora mięsnego w latach 2007-2013. Biuletyn Informacyjny ARR nr 10.

Verbeke W., Viaene J. [1999]: Ethical challenges for livestock production: meeting consumer concerns about product safety and animal welfare. Paper presented at the First European Congress on Agriculture and Food Ethics, 4–6 March 1999. Wageningen.

Verbeke W. [2009]: Market differentiation potential of country-of-origin, quality and traceability labeling. The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy t.10, nr 1, ss. 20-35.

Warunki życia ludności w 2000 roku. [2001]. GUS, Warszawa.

Warunki życia ludności w 2001 roku. [2002]. GUS, Warszawa.

Warunki życia ludności w 2002 roku. [2003]. GUS, Warszawa.

Warunki życia ludności w 2003 roku. [2004]. GUS, Warszawa.

Warunki życia ludności w 2004 roku. [2005]. GUS, Warszawa.

Zielińska J., Szczebiot-Knoblauch L. [2005]: Spożycie mięsa w Polsce przed i po akcesji do UE. Roczniki Naukowe SERiA t. IX, z. 4, ss. 240-244.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty