Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych

Main Article Content

Małgorzata Kosicka-Gębska
Jerzy Gębski


Słowa kluczowe : żywność, organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), żywność transgeniczna
Abstrakt
Praca ma charakter przeglądowy. Zawarte są w niej opinie konsumentów, wyniki badań oraz analiza materiałów pochodzących z krajowych oraz zagranicznych źródeł literaturowych. Przedstawione są zarówno korzyści oraz szanse, jak i zagrożenia związane z wpływem upraw ro??lin i hodowlę zwierząt zmodyfikowanych genetycznie na produkcję żywności i ludzkie zdrowie. Dodatkowo zawarte są przepisy prawne i regulacje obowiązujące w Polsce dotyczące możliwości dopuszczenia na rynek produktów transgenicznych

Article Details

Jak cytować
Kosicka-Gębska, M., & Gębski, J. (2009). Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 65–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.54
Bibliografia

Azavedo J.L., Araujo W.L. [2003]: Genetically modified crops: environmental and human heath concerns. Mutation Res. 544, ss. 223-233. (Crossref)

Anioł A., Pruszyński S., Twardowski T. [2007]: Zielona Biotechnologia – korzyści i obawy, Polska Federacja Biotechnologii, Warszawa.

Bogdan J., Tracz M. [2004]: Organizmy modyfikowane genetycznie – przegląd wybranych problemów. Higiena 1, ss. 12-15.

Bawa S. [2005]: Ekologiczne GMO. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, t. 4, z. 8, ss. 12-14.

Biotechnologia pozyskiwania żywności. [2003]. [W:] Biotechnologia żywności. Bednarski W., Repsa A. (red.). Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, ss. 238-260.

Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops. [2008]. [Tryb dostępu:] www.isaaa.org. [Data odczytu: 4.03.2009].

GMO na świecie w 2007 roku. [2009] [Tryb dostępu:] www.biotechnolog.pl/news-789.htm. [Data odczytu: 21.02.2009].

Filimonow J., Berger S. [2005]: Możliwości zastosowania GMO w produkcji żywności. Przemysł spożywczy, t. 59, z. 5, ss. 39-41.

Filimonow J., Berger S. [2004]: Genetyka pod społeczną kontrolą. Cz. 2. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, t. 3, z. 5, ss. 36-38.

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications.[2009]. [Tryb dostępu:] www.isaaa.org. [Data odczytu: lipiec 2009].

Kolodinsky J., DeSisto T.P., Narsana R. [2004]: Influences of questions wording on levels of support for genetically modified organisms. International Journal of Consumer Studies 28, ss. 154-167. (Crossref)

Machalica B. [2008]: Czy GMO to zło?, [Tryb dostępu:] http://wiadomosci.onet.pl/1474319,242,1,kioskart.html. [Data odczytu: 17.09.2008].

Malepszy S. [2004]: Rola postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Postępy Nauk Rolniczych, t. 51, z. 3, ss. 53-57.

Menu na następne tysiąclecie. [2009]. [Tryb dostępu:] www.foodnavigator.com. [Data odczytu: 24.02.2009].

Ochocki Z., Stańczak A. [2005A]: Organizmy transgeniczne (zmodyfikowane genetycznie) – GMO. Żywność i leki przyszłości? Nadzieje czy zagrożenie? Część I. Lek w Polsce, t. 15, z. 9, ss.66-75.

Ochocki Z., Stańczak A. [2005B]: Organizmy transgeniczne (zmodyfikowane genetycznie) – GMO. Żywność i leki przyszłości? Nadzieje czy zagrożenie? Część II. Lek w Polsce, t. 15, z. 11, ss. 48-58.

Panuszko A., Stańczyk M. [2008]: Polskie pola dadzą modyfikowane plony. The Times, Polska. [Tryb dostępu:] http://www.polskatimes.pl/fakty/ekologicznapolska/56740,polskie-pola-dadza-modyfikowane-plony,id,t.html. [Data odczytu: 30.12.2008].

PBS DGA. [2009]. [Tryb dostępu:] www.pbsdga.pl. [Data odczytu: 17.02.2009].

Pierwszy Portal Rolny. [2009]. [Tryb dostępu:] www.ppr.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Pietrzyk S., Błoniarczyk K. [2007]: Żywność genetycznie modyfikowana. Laboratorium Przemysłowe. [Tryb dostępu:] http://www.laboratorium.elamed.pl/strona-numer-9-2007-1-3835.html. [Data odczytu: 17.09.2008].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji ds. organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [2002A]. Dz. U. nr 19, poz. 196.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2002 roku s sprawie przedmiotowego zakresu badań i wydawania opinii w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [2002B]. Dz. U. nr 73, poz. 674.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. [2002C]. Dz. U. nr 87, poz. 797.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu produktów GMO, oraz wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej oceny [2002D]. Dz. U. nr 107, poz. 944.

Sokalski M. [2009]: Zasady koegzystencji produkcji konwencjonalnej, ekologicznej oraz genetycznie zmodyfikowanej. Rolnictwo ekologiczne a GMO. [Tryb dostępu:] http://gmo-eko.net/referaty/sokalski.doc. [Data odczytu: lipiec 2009].

Sowa S., Linkiewicz A. [2007]: Rośliny genetycznie zmodyfikowane. [W:] Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, ss. 37-42. [Tryb dostępu:] http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Szkolenia/Dokumenty/PORADNIK_GMO.pdf. [Data odczytu: lipiec 2009].

Stankiewicz D. [2000]: Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Nr 750.

Stankiewicz D. [2007]: GMO – korzyści i zagrożenia. Biuro Analiz Sejmowych, Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze. infos, nr19 z 22.08.2007. [Tryb dostępu:] www.parl.sejm.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Szponar L., Traczyk I., Walkiewicz A., Jarzębska M. [2002]: Nowa żywność, w tym żywność GMO w świetle regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Żywienie człowieka i metabolizm.

Twardowski T. [2005]: Biotechnologia i inżynieria genetyczna – zagadnienia wstępne. [W:] Biotechnologia żywności. Bednarski W., Reps A. (red.). Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, ss. 13-17.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia [2001A]. Dz. U. nr 63, poz. 634 ze zmianami]

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. [2001B]. Dz. U. nr 76, poz. 811.

Ustawa z dnia 21 maja 2003 roku o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywieni. [2003]. Dz. U. nr 130, poz. 1187.

Zimny J. [2007]: Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych 1, s. 31.

Zwierzchowski L., Rosochacki S.J., Sakowski T. [2002]: Żywność i inne produkty uzyskiwane od zwierząt zmienionych genetycznie. [W:] Prace i materiały zootechniczne. Monografie i rozprawy, z. 3. Wydawnictwo IGiHZ PAN, Jastrzębiec, ss. 6-37.

www.menu2000.most.org.pl, Internet, 6.02.2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.