Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju

Main Article Content

Katarzyna Łukasiewicz


Słowa kluczowe : przyjazd, turystyka, Polska, perspektywy
Abstrakt
Turyści zagraniczni bardzo chętnie wybierają Polskę jako cel swojej podróży. Celem artykułu jest zaprezentowanie charakterystyki przyjazdów turystów zagranicznych do Polski z uwzględnieniem ich wydatków. Wykorzystując dane pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego przedstawiono liczbę i cele przyjazdów, długość pobytu oraz wykorzystywaną bazę noclegową. W dalszej części opracowania przedstawiono zróżnicowanie wydatków turystów zagranicznych w Polsce z uwzględnieniem przeciętnych wydatków na osobę oraz na dzień pobytu. Zaprezentowano również analizę SWOT, która określa siły i słabości turystyki przyjazdowej oraz szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyjazdy turystów zagranicznych wzrosły w 2017 roku o 14,1% w porównaniu do roku 2014. Największe wydatki na osobę wśród turystów zagranicznych odnotowano w przypadku turystów z krajów zamorskich, Skandynawii oraz Niemiec. Najmniej zaś wydali turyści zagraniczni z Czeskiej Republiki, Słowacji, czy Białorusi. W ramach przedstawionej analizy SWOT można stwierdzić, iż szanse rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski opierają się głównie na takich czynnikach jak m.in.: położenie, różnorodność, coraz wyższa jakość usług, pozytywne wrażenia wracających z Polski, czy wykorzystanie marek miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, K. (2018). Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 333–344. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.123
Bibliografia

Anholt, S. (2007). Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę (Competitive identity. A new look at the brand). Instytut Marki Polskiej, Warszawa.

Balińska, A., Sieczko, A., Zawadka, J. (2014). Turystyka. Wybrane zagadnienia (Tourism. Selected issues). Difin, Warszawa.

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2014 roku (Characteristic of arrivals of non-residents to Poland in 2014). (2015). MSiT, Warszawa.

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku (Characteristic of arrivals of non-residents to Poland in 2017). (2018). MSiT, Warszawa.

Dąbrowska, B. (2011). Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce (International tourism in the global economy). PWE Warszawa.

European Union Tourism Trends. UNWTO, Madrid 2018.

Gaworecki, W. (2013). Turystyka (Tourism). PWE Warszawa.

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 (Polish marketing strategy in the tourism sector for years). (2011). POT, Warszawa.

Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne (Tourist market. Structural study). Difin, Warszawa.

Program rozwoju turystyki do 2020 roku (Tourism development program until 2020). (2014). Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa (projekt PDF).

Rakowski, W. Teperek, A. (2009). Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008 (Poles’ trias abroad and arrivals of foreigners to Poland in the years). Rocznik Żyrardowski 7, 243-264.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.