Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015

Main Article Content

Karolina Jąder


Słowa kluczowe : warzywa, przetwory warzywne, eksport, import
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie i ocena zmian w handlu zagranicznym warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zbadano wielkość oraz wartość eksportu i importu warzyw świeżych i ich przetworów oraz obliczono saldo handlu zagranicznego tymi produktami. W celu zobrazowania zmian analizowany okres podzielono na cztery podokresy. Przy zastosowaniu wskaźników dynamiki określono zmiany jakie zaszły w ilości i wartości eksportu i importu w kolejnych podokresach w stosunku do lat ich poprzedzających. Wydzielenie czterech podokresów umożliwiło również zdefiniowanie zmian w strukturze towarowej i geograficznej handlu zagranicznego. Stwierdzono zwiększenie wielkości oraz wartości eksportu i importu, przy czym wyższy wzrost odnotowano w przypadku importu. W eksporcie szczególnie wzrosło znaczenie pomidorów oraz przetworów pomidorowych, natomiast w imporcie warzyw pozostałych. W strukturze geograficznej eksportu spadło znaczenie krajów Unii Europejskiej, natomiast wzrósł udział Wspólnoty Niepodległych Państw. W strukturze geograficznej importu odnotowano wzrost udziału krajów UE-15 oraz spadek krajów UE-12.

Article Details

Jak cytować
Jąder, K. (2017). Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 154–165. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.62
Bibliografia

Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa.

http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_173_nr11.pdf.

http://www.ho.haslo.pl?article.php?id=3092.

http://www.ierigz.waw.pl/.../18790_przemysł_spożywczy__makrootoczenie,_inwestycje,_ekspansja_zagraniczna.pdf.

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/popyt-na-czosnek-rosnie-ale-produkcjaspada, 68204_1.html.

Kraciński, P. (2014). Przemiany na rynku cebuli w latach 1995-2012. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 143-154. (Crossref)

Nosecka, B. (2006). Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 133-144.

Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 170-184. (Crossref)

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. (2002-2016). IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 20-49.

Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013.2010: Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Trajer, M., Dyngus, M. (2013). Krajowa produkcja, spożycie oraz promocja owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny, ARR, Warszawa.

Trzęsowski, M. (2005). Ceny pomidorów na rynku hurtowym w 2005 roku. Hasło Ogrodnicze, 12.

Zaremba, Ł. (2015). Produkcja i eksport cebuli z Polski na tle rynku Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, 17(5), 348-352.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.