Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Łukasz Kryszak


Słowa kluczowe : parytet dochodowy, nożyce cen, dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym, wartość dodana netto w gospodarstwie, AWU, kontraktacja, grupy producenckie
Abstrakt
Głównym celem artykułu było zbadanie zależności między wskaźnikiem nożyc cen a różnymi kategoriami dochodu rolniczego. Wykorzystano dane GUS i FADN. Dochody rolniczych gospodarstw domowych pozostają niższe niż gospodarstw domowych ogółem, jednak nie są one silnie skorelowane ze wskaźnikiem nożyc cen. Dużo silniejsza zależność występuje natomiast między tym wskaźnikiem cen a dochodami z gospodarstwa rolnego mierzonymi wartością dodaną netto na jednego pełnozatrudnionego. Zależność ta wzrasta wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstwa. Wzrost dochodów rolniczych wymaga podniesienia cen produktów rolnych, a następnie ich ustabilizowania. Nadwyżka ekonomiczna odpływa bowiem z rolnictwa m.in. na skutek mechanizmów cenowych. Osiągnięcie większej stabilności cen możliwe jest przez zwiększanie poziomu zintegrowania pionowego i poziomego w rolnictwie. Podstawowymi przejawami integracji w rolnictwie są kontraktacja oraz tworzenie Grup Producentów Rolnych.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kryszak, Łukasz. (2015). Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 17–29. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.34
Bibliografia

Baer- Nawrocka A. [2013]: Kwestia parytetu dochodów rolniczych a polityka rolna Unii Europejskiej, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich.

Baza danych FADN. [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/database/database_en.cfm.

GUS, Budżety gospodarstw domowych, lata 1995-2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

GUS, Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2014 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa.

GUS, Rolnictwo, lata 1995-2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Czyżewski A. (red.) [2007]: Uniwersalia polityki rolnej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wydawnictwo AE, Poznań, ss.16.

Czyżewski, A., Grzelak, A. [2009]: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych

z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, z.2, Poznań.

Czyżewski, A., Kułyk P. [2010]: Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 41-50. (Crossref)

Czyżewski, B. [2009]: Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej

w UE. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 51, Warszawa, s. 39-55.

Czyżewski B., Majchrzak A. [2015]: Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce - ujęcie makroekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, z.2, Poznań.

Kagan A. [2013]: Zbyt produktów realizowanych w formie kontraktów przez przedsiębiorstwa rolne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, z. 2.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Grupy producentów rolnych [Tryb dostępu]:

http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html [data odczytu: wrzesień 2015].

Agrotechnika. Portal Branżowy. Kruczki prawne w umowach kontraktacji [Tryb dostępu]:

http://agro-technika.pl/archiwa/kruczki-prawne-w-umowach-kontraktacji/ [data odczytu: wrzesień 2015].

Strzębicki D. [2013]: Ekonomiczne uwarunkowania umów kontraktacyjnych na towary rolne, Studia Ekonomiczne i Regionalne, Tom VI, Nr 4, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.

Wawrzynowicz J., Wajsczuk K., Baum R. [2012]: Specyfikacja czynników ryzyka w gospodarstwach rolnych- próba holistycznego podejścia, Zarządzanie i Finanse R. 10, nr 1, cz. 2,

Zegar J. St. [2008]: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>