Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej

Main Article Content

Lech Płotkowski


Słowa kluczowe : gospodarka leśna, zatrudnienie, miejsca pracy
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy zmian leśnictwa jako miejsca pracy. Obecnie we wszystkich „leśnych” krajach europejskich obserwuje się tendencje spadku zatrudnienia bezpośrednio przy realizacji prac leśnych. Z badań przeprowadzonych w Zakładzie Ekonomiki Leśnictwa SGGW wynika, że gospodarstwo leśne o powierzchni 15 tys. ha kreuje 587 miejsc pracy, w tym tylko 90 w formie zatrudnienia bezpośredniego, zaś pośrednio aż 471 miejsc pracy i 26 miejsc w formie zatrudnienia indukowanego. Jedna osoba pracująca w leśnictwie posiada na utrzymaniu w wspólnym gospodarstwie domowym ponad trzy osoby

Article Details

Jak cytować
Płotkowski, L. (2009). Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 148–158. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.63
Bibliografia

Analiza przesłanek i tendencji kształtowania się leśnictwa wielofunkcyjnego w zakresie struktury przepływów międzysekcyjnych (input-output analysis) polityki leśnej i prawa leśnego – analiza przepływów w układzie finansowym. [2003]. Maszynopis dokumentacji, Zakład Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.

Gong P. [2002]: Editorial Multiple – use forestry. Journal of Forest Economics 8, ss. 1-4. (Crossref)

Klocek A. [2003]: Ekonomiczne aspekty leśnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Sylwan 1, ss. 1-11.

Klocek A., Płotkowski L. [2007]: Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa. PTL, Kraków, ss. 57–86

Kocel J. [2000]: Wpływ prywatyzacji działalności gospodarczej nadleśnictw na przemiany ekonomiczno-organizacyjne w gospodarce leśnej Polski w latach 1989-1996. Rozprawy i monografie. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

Kocel J. [2002]: Stan i uwarunkowania rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Polsce. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, nr 931.

Kocel J. [2005]: Prywatny sektor usług leśnych. Leśne Prace Badawcze 2, ss. 17-34.

Kwiecień R. [2004]: Prywatne firmy w państwowych lasach. Głos Lasu 1, ss. 24-27.

Marszałek T. [1997]: O dziedzictwie leśnym Polski i świata. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Parzych S. [2008]: Leśnictwo jako miejsce pracy i źródło dochodów ludności na przykładzie nadleśnictwa Krynki. Maszynopis rozprawy doktorskiej, Zakład Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.

Płotkowski L. [1998]: Las jako majątek, miejsce pracy i źródło utrzymania. Sylwan 3, ss. 41-56.

Płotkowski L. [2002]: Las jako miejsce pracy. Sylwan 12, ss. 11-21.

Warkotsch W. [1997]: The future of forest work in Central Europe. [W:] ILO Report on People, Forests and Sustainability, Social Elements of Sustainable Forest Management in Europe, ss. 151–177

Więcko E. [1979]: Gospodarstwo leśne i przemysł drzewny w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne, Warszawa.

Zając S. i in. [2001]: Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w regionie rolniczym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.