Rynek pracy na wsi

Main Article Content

Jakub Kraciuk


Słowa kluczowe : bezrobocie wiejskie, rynek pracy
Abstrakt
Rynek pracy na wsi determinowany jest wieloma czynnikami. Jedną z najpoważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich jest słabo rozwinięta infrastruktura techniczna. W takiej sytuacji bardzo ważne są działania mające na celu tworzenie alternatywnych źródeł zatrudnienia i dochodu na terenach wiejskich. Pobudzanie powstawania i rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich to jeden z celów programów, zajmujących się zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. W działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia na wsi dużą role mogą odgrywać również fundusze Unii Europejskiej.

Article Details

Jak cytować
Kraciuk, J. (2009). Rynek pracy na wsi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 89–98. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.57
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2009. [2009]. GUS, Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski, lata 2007-2009. [2007,2008,2009]. GUS, Warszawa.

Begg D. [1996]: Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Głąbicka K. [2004]: Rynek pracy w integrującej się Europie – szanse i zagrożenia dla obywateli polskich. [W:] Rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia. M. Wąsik (red.). Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom.

Hybel J. [2003]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z UE. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Informacja o sytuacji społeczno gospodarczej województw. [2009]. GUS, Warszawa.

Kwiatkowski E. [2002]: Bezrobocie. [W:] Podstawy ekonomii. R. Milewski (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mossakowska E. [2006]: Czynniki warunkujące rozwój alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 540.

Tło społeczno-gospodarcze NPR, [2001]. [Tryb dostępu: www.funduszestrukturalne.gov.pl/.../ 3npr_tlo_spol_gosp_200105.doc]. [Data odczytu: październik 2009].

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. [1994]. Tekst jednolity Dz. U. R.P. z 2003 r. nr 58, poz. 513.

Ziętara W. [2003]: Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA 5(1).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty