Federalizm fiskalny i środowiskowy a polityka rolna

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : polityka rolna, federalizm fiskalny, federalizm środowiskowy, skuteczność polityki, efektywność polityki
Abstrakt
Stworzenie przez państwo skutecznej i efektywnej polityki rolnej jest niezmiernie trudnym zadaniem. Wydaje się, że zaprojektowanie właściwego zestawu instrumentów staje się tym trudniejsze im większego obszaru dotyczy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wielką rolę w tworzeniu i realizacji polityki rolnej w UE powinna odgrywać Komisja Europejska, a jak dużą rządy poszczególnych państw członkowskich. Odpowiedź na to pytanie bazuje na osiągnięciach teorii federalizmu fiskalnego i federalizmu środowiskowego. Artykuł opiera się na przeglądzie literatury oraz analizie optymalnego z punktu widzenia celów polityki rolnej zakresu kompetencji administracji publicznej w tworzeniu i wdrażaniu polityki rolnej przy uwzględnieniu aktualnych wyzwań stojących przed rolnictwem. Uzyskane wyniki pozwalają określić, jak zoptymalizować podział zadań związanych z polityką rolną między szczeblami administracji, co umożliwia wdrażanie skuteczniejszej i efektywniejszej polityki rolnej.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2019). Federalizm fiskalny i środowiskowy a polityka rolna. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 144–152. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.13
Bibliografia

Adler, J.H. (2005). Jurisdictional mismatch in environmental federalism. Case Research Paper Series in Legal Studies Working Paper 05-18. DOI: 10.2139/ssrn.770305. (Crossref)

Banzhaf, H.S., Walsh, R.P. (2006). Do People Vote with Their Feet? An Empirical Test of Environmental Gentrification. RFF Discussion Paper No. 06-10. DOI: 10.2139/ssrn.901657. (Crossref)

Brunori, G. (2018). L’implementazione della PAC in Italia nell’ambito del nuovo Piano Strategico Nazionale. Referat wygłoszony podczas Seminario AIEAA - CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia – Agriregionieuropa „L’agricoltura italiana e il nuovo modello di sostegno della PAC post 2020”, Roma, 30 listopada 2018. Pobrane 10 grudnia z: https://agriregionieuropa.univpm.it/it/system/files/sitecontent/event/ field_attachment/2018-10151/gianlucabrunori-7564.pdf.

Corfee Morlot, J. (2009). California in the Greenhouse: Regional Climate Change Policies and the Global Environment. PhD dissertation, Geography Department, University College London, London. Pobrane 15 grudnia 2018 z: https://core.ac.uk/download/pdf/1684959.pdf.

Cortignani, R., Severini, S., Dono, G. (2017). Complying with greening practices in the new CAP direct payments: An application on Italian specialized arable farms. Land Use Policy, 61, 265-275. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.026. (Crossref)

Dijkstra, B.R., Fredriksson, P.G. (2010). Regulatory Environmental Federalism. The Annual Review of Resource Economics, 2, 319-339. DOI: 10.1146/annurev-resource-040709-135112. (Crossref)

European Commission (2018d). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, COM(2018)392.

European Court of Auditors (2017). Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally effective. Special Report no. 21/2017. Pobrane 2 listopada 2018 z: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAD documents/SR17_21/SR_GREENING_EN.pdf.

European Court of Auditors (2018). Opinion No 7/2018 (pursuant to Article 322(1)(a) TFEU) concerning Commission proposals for regulations relating to the Common Agricultural Policy for the post-2020 period (COM(2018) 392, 393 and 394 final). Pobrane 3 grudnia 2018 z: https://www.eca.europa.eu/ Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EN.pdf.

Ferrara, I., Missios, P. Yildiz, H.M. (2014). Inter-regional competition, comparative advantage and environmental federalism. Canadian Journal of Economics, 47(3), 905-952. (Crossref)

Galarraga, I., Gonzalez‐Eguino, M., Markandya, A. (2011). The Role of Regional Governments in Climate Change Policy. Environmental Policy and Governance, 21, 164-182. DOI: 10.1002/eet.572. (Crossref)

Gocht, A., Ciaian, P., Bielza, M., Terres, J.M., Röder, N., Himics, M., Salputra, G. (2017). EU-wide economic and environmental impacts of CAP greening with high spatial and farm-type detail. Journal of Agricultural Economics, 68(3), 651-681. DOI: 10.1111/1477-9552.12217. (Crossref)

Karkkainen, B.C. (2002). Collaborative Ecosystem Governance: Scale, Complexity, and Dynamism. Virginia Environmental Law Journal, 21, 189-206.

Kleijn, D., Rundlof, M., Scheper, J., Smith, H.G., Tscharntke, T. (2011). Does conservation on farmland contribute to halting the biodiversity decline? Trends in Ecology & Evolution, 26, 474-481. DOI: 10.1016/j.tree.2011.05.009. (Crossref)

McKenzie, A.J., Emery, S.B., Franks, J.R., Whittingham, M.J. (2013). FORUM: landscape scale conservation: collaborative agri-environment schemes could benefit both biodiversity and ecosystem services, but will farmers be willing to participate? Journal of Applied Ecology, 50, 1274-1280. DOI:10.1111/1365-2664.12122. (Crossref)

Merckx, T., Feber, R.T., Riordan, Ph., Townsend, M.C., Bourn, N.A.D., Parsons, M.S., Macdonald, D.W. (2009). Optimizing the biodiversity gain from agri-environment schemes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 130, 177-182. DOI: 10.1016/j.agee.2009.01.006. (Crossref)

Millimet, D.L. (2013). Environmental Federalism: A Survey of the empirical literature. Case Western Reserve Law Review, 64(4), 1669-1757. (Crossref)

National Assembly (2018). European Resolution embodying a reasoned opinion on the compliance with the subsidiarity principle of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common Agricultural Policy (COM[2018] 392 final). Pobrane 4 grudnia 2018 z: http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/71081/724090/version/1/file/European+Resolution+170.pdf.

Oates, W.E. (2001). A Reconsideration of Environmental Federalism. Resources for the Future Discussion Paper 01–54. Pobrane 1 listopada 2018 z: https://pdfs.semanticscholar.org/f209/8436fa6cab9d9458619b3ce4076b 749d10f6.pdf.

Prager, K. (2015). Agri-environmental collaboratives for landscape management in Europe. Current Opinion in Environmental Sustainability, 12, 59-66. DOI: 10.1016/j.cosust.2014.10.009. (Crossref)

Sabel, Ch.F., Simon, W.H. (2017). Democratic Experimentalism. W: J. Desautels-Stein, Ch. Tomlins (red.), Searching for Contemporary Legal Thought. Columbia Public Law Research Paper No. 14-549 Cambridge and New York: Cambridge University Press. Pobrane 13 listopada 2018 z: https://ssrn.com/abstract =2983932.

Solazzo, R., Donati, M., Tomasi, L., Arfini, F. (2016). How effective is greening in reducing GHG emissions from agriculture? Evidence from Italy. Science of the Total Environment, 573, 1115-1124. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.066. (Crossref)

Steurer, R., Clar, Ch. (2015). Is decentralisation always good for climate change mitigation? How federalism has complicated the greening of building policies in Austria. Policy Sciences, 48, 85-107. DOI 10.1007/s11077-014-9206-5. (Crossref)

Tiebout, C.M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416-424. DOI: 10.1086/257839. (Crossref)

Toderi, M., Francioni, M., Seddaiu, G., Roggero, P.P., Trozzo, L., D’Ottavio, P. (2017). Bottom-up design process of agri-environmental measures at a landscape scale: Evidence from case studies on biodiversity conservation and water protection. Land Use Policy, 68, 295-305. DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.08.002. (Crossref)

Van Zeijts, H., Overmars, K., van der Bilt, W., Schulp, N., Notenboom, J., Westhoek, H., Helming, J., Terluin, I., Janssen, S. (2011). Greening the Common Agricultural Policy: impacts on farmland biodiversity on an EU scale (Policy Report No. 500136005). The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Pobrane 1 listopada 2018 z: https://www.pbl.nl/en/publications/2011/greening-the-common-agricultural-policy-impacts-on-farmland-biodiversity-on-an-eu-scale.

Wieliczko, B. (2015). Współpraca gospodarstw rodzinnych we wdrażaniu działań prośrodowiskowych – dotychczasowe doświadczenia wybranych państw i wnioski dla Polski (Cooperation among family farms in implementation of environmental measures – experience of chosen countries and lessons for Poland). W: A. Chlebicka (red. nauk.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (s. 271-280). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.