Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego kształtu WPR 2014-2020

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : polskie rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna 2014-2020.
Abstrakt
Propozycje przedłożone przez Komisję Europejską w 2011 r. w odniesieniu do kształtu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 sugerują, iż charakter tej polityki nie ulegnie zasadniczym zmianom. Oznacza to, iż w dalszym ciągu WPR nie będzie oferowała wystarczająco efektywnych i skutecznych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. Szczególnie niepokojące, nie tylko z punktu widzenia polskiego rolnictwa, ale również w odniesieniu do konkurencyjności sektora rolnego całej Wspólnoty, są propozycje dotyczące zazielenienia płatności bezpośrednich. Podniesienie zobowiązań związanych z ochroną środowiska oraz wprowadzenie wymogów oznaczających de facto konieczność odłogowania 7% UR gospodarstwa rolnego może znacząco zmniejszyć konkurencyjność unijnego rolnictwa, którą już teraz systematycznie ograniczają wysokie koszty produkcji, wynikające zarówno z kosztów pracy, jak również z konieczności ponoszenia kosztów dotyczących przestrzegania norm i ograniczeń w zakresie środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2013). Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego kształtu WPR 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 164–173. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.17
Bibliografia

Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information 2011. [2012]. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela.

Delong P.-I. [2012]: PAC 2014 – la plus grande et la plus importante politique publique européenne. CER France, maszynopis.

Mahé L.-P. [2012]: Le projet d’une PAC pour l’après 2013 annonce-t-il une «grande» réforme? Notre Europe, Policy Paper nr 53.

Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. [2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, COM(2011)625. [2011a].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”), COM(2011)626. [2011b].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), COM(2011)627. [2011c]:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, COM(2011)628. [2011d].

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. [2012]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty