Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : rolnictwo, środowisko naturalne, PWR, polityka rolna USA
Abstrakt
UE i USA pozostają największymi eksporterami produktów rolno-spożywczych. Kwestie ochrony środowiska i zabezpieczenia potencjału produkcyjnego obszarów wykorzystywanych rolniczo są od dawna przedmiotem zainteresowania w UE i USA. Konieczność zapewnienie zdolności produkcyjnej rolnictwa w obliczu zmian klimatycznych powoduje, iż aspekty środowiskowe polityki rolnej nabierają coraz większego znaczenia. W związku z tym należy określić, na ile polityka rolna największych eksporterów produktów tego sektora uwzględnia kwestie środowiskowe i czy odpowiada to potrzebom rolnictwa i środowiska naturalnego. Celem artykułu jest pokazanie różnic i podobieństw dotyczących środowiskowych aspektów polityki rolnej UE i USA oraz ocena wpływu przyjętych rozwiązań na sektor rolny i środowisko naturalne. Artykuł opiera się na analizie instrumentarium oraz danych o skali wsparcia i zakresie wdrożenia poszczególnych instrumentów.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2014). Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 196–204. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.60
Bibliografia

Agricultural Act of 2014: Highlights and Implications – Conservation. [Tryb dostępu:] http://www.fsa.usda.gov. [Data odczytu: kwiecień 2014].

Baylis K., Peplow S., Rausser G., Simon L. [2008]: Agri-environmental policies in the EU and United States: A comparison. Ecological Economics nr 65, ss. 753-764.

Baylis K., Rausser G.C., Simon L. [2003]: Agri-Environmental Programs in the United States and European Union. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California at Berkeley, Berkeley.

Bernstein J., Cooper J., Claassen R.[2004]: Agriculture and the Environment In the United States and EU [w:] U.S.-EU Food and Agriculture Comparisons WRS-04-04. Economic Research Service, USDA, Washington, ss. 66-77.

Bureau J.-Ch. [2012]: Latest U.S. Farm Bill Developments. European Parliament, Brussels.

European Court of Auditors [2011]: Is agri-environment support well designed and managed? Special Report nr 7, European Court of Auditors.

Claassen R. [2003]: Emphasis Shifts in U.S. Agri-Environmental Policy. Amber Waves, nr November, ss. 39-44.

Claassen R. [2014]: 2014 Farm Act Continues Most Previous Trends In Conservation. Amber Waves, nr May.

Claassen R., Cattaneo A., Johansson R.[2008]: Cost-effective design of agri-environmental payment programs: U.S. experience in theory and practice. Ecological Economics, volume 65, issue 4, ss. 737–752.

Claassen R., Hansen L.R., Peters M., Breneman V., Weinberg M., Cattaneo A., Feather P., Gadsby D., Hellerstein D., Hopkins J., Johnston P., Morehart M., Smithet M. [2001]: Agri-Environmental Policy at the Crossroads: Guideposts on a Changing Landscape. Agricultural Economic Report nr 794, Economic Research Service/USDA.

Claassen R., Horowitz J., Duquette E., Ueda K. [2014]: Additionality in U.S. Agricultural Conservation and Regulatory Offset Programs. Economic Research Report nr 170, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.

Javadzadeh S. M., Mehraban A., Ebrahimi A., Javadi H. [2014]: Agri-Environmental: A review, Advance in Agriculture and Biology, 1(2), ss. 93-104.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2014]: Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW 2014-2020), Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. U. L 347.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. U. L 347.

Stubbs M. [2013]: Agricultural Conservation: A Guide to Programs, Congressional Research Service, Washington.

The farm bill. A trillion in the trough, The Economist, February 8th 2014.

Vojtech V. [2010]: Policy Measures Addressing Agri-environmental Issues, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 24, OECD Publishing.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty