Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego UE w świetle wyników handlu zagranicznego wybranych państw

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : rolnictwo UE, konkurencyjność, handel zagraniczny
Abstrakt
Wobec rosnącej konkurencji na światowych rynkach produktów rolno-spożywczych stałe podtrzymywanie potencjału konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego UE nabiera rosnącego znaczenia. Celem artykułu jest ocena stanu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego UE dokonana w oparciu o wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi oraz określenie kierunków działań mających na celu utrzymanie pozycji handlowej UE. Uzyskane wyniki wskazują na systematyczny wzrost wartości wymiany handlowej oraz jej koncentrację na wybranych grupach produktów. Wskazano również na możliwość konkurowania w oparciu o jakość oraz unikalną specyfikę produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w UE.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2014). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego UE w świetle wyników handlu zagranicznego wybranych państw. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 226–237. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.37
Bibliografia

Abbott P., Bredahl M. [1992]: Competitiveness: Definitions, Useful Concepts and Issues. [Tryb dostępu:] http://www.ibrarian.net/navon/page.jsp?paperid=15778225&searchTerm=w+jones. [Data odczytu: czerwiec 2014].

Carraresi L., Banterle A.[2007]: Measuring competitiveness in the EU market: a comparison between food industry and agriculture. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.

Fagerberg J., Knell M, Srholec M. [2004]: The Competitiveness of Nations: Economic Growth in the ECE Region, Paper prepared for presentation at the UNECE Spring Seminar, Competitiveness and Economic Growth in the ECE Region, Geneva, February 23, 2004. [Tryb dostępu:] http://www.unece.org/fileadmin/ DAM/ead/sem/sem2004/papers/Fagerberg.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].

Jambor A., Hubbard L.J. [2012]: Changes in Hungarian Agri-Food Trade Since EU accession. Selected Poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012.

Komisja Europejska [2010]: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020.

Komisja Europejska [2010]: WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, KOM(2010) 672.

Latruffe L. [2010]: Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing.

Łopaciuk W. (red. [2014]: Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, nr 39, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Małkowski J. (red.) [2013]: Rynek mięsa. Stan i perspektywy, nr 45, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Misala J., Pluciński E.M. [2000]: Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. [2011]: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 7, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pawlak K. [2013a]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy naukowe nr 448, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.

Pawlak K. [2013b]: Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, ss. 9-22.

Rowiński J. [2013]: Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowy i Inwestycyjnym (TTIP). Problemy gospodarki żywnościowej [w:] Rowiński J., Bułkowska M. [2013]: Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 96, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Strojny J. [2012]: Pomiar konkurencyjności międzynarodowej rolnictwa Unii Europejskiej – ujęcie dynamiczne [w:] Józwiak W. (red.) [2012]: Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 65, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szczepaniak I. (red.) [2013]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 74, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Urban R. [2012]: Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego. Zagadnienia ekonomiki rolnictwa nr 1/2012, ss. 3-17.

WITS-Comtrade. [Tryb dostępu:] http://wits.worldbank.org/. [Data odczytu: maj 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty