System oceny wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : system oceny, program rozwoju obszarów wiejskich, oddziaływanie wsparcia
Abstrakt
System oceny wsparcia jest ważnym elementem analizy oddziaływania interwencji publicznej na sytuację społeczno-gospodarczą. Dostarcza również wiedzy o koniecznych zmianach. W związku z tym powinien być jak najlepiej zaprojektowany i realizowany. W artykule przedstawiono unijny system oceny PROW 2014-2020 obowiązujący państwa członkowskie. Zastosowano ujęcie porównawcze i obecny system odniesiono do rozwiązań zastosowanych w poprzednim okresie programowania. Skoncentrowano się na wytycznych do oceny PROW stosowanych w obu badanych okresach programowania i ograniczono się do zasad oceny śródokresowej i końcowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie „Czy system oceny PROW 2014-2020 zapewnia większą wiedzę o efektach wsparcia w porównaniu z okresem programowania 2007-2013?”. Wyniki analizy wskazują na to, że obecne rozwiązania nie zapewniają kompletnych i przejrzystych wyników pokazujących w pełni, jakie jest oddziaływanie interwencji na poziomie poszczególnych instrumentów.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2018). System oceny wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 309–318. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.28
Bibliografia

Bienias, S., Strzęboszewski, P., Opałka, E. (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej (Evaluation. Guide for public administration employees). Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Directorate General for Agriculture and Rural Development (2006). Rural Development 2007-2013. Handbook on Common Monitoring and Evaluation Framework. Guidance document. Brussels: European Union.

Esposti, R., Sotte, F. (2013). Evaluating the effectiveness of agricultural and rural policies: an introduction. European Review of Agricultural Economics, 40(4), 535-539. (Crossref)

European Evaluation Helpdesk for Rural Development, European Commission (2014). Capturing the success of your RDP: Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs. Brussels: European Union.

European Evaluation Helpdesk for Rural Development, European Commission (2015). Common evaluation questions for rural development programmes 2014-2020. Brussels: European Union.

European Evaluation Helpdesk for Rural Development, European Commission (2016). Guidelines assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017. Brussels: European Union.

Gorzelak, A., Herda-Kopańska, J., Kulawik, J., Soliwoda, M., Wieliczko, B. (2017). Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR (Controversies over the European value added created by CAP). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 3-28. (Crossref)

Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2016 (Evaluation of the results of the implementation of the Rural Development Programme 2014-2020 in the years 2014-2016) (2017). IERiGŻ–PIB, IUNG–PIB. Raport końcowy. Warszawa, MRiRW.

Midmore, P., Langstaff, L., Lowman, S., Vaughan A. (2008). Qualitative evaluation of European Rural Development Policy: Evidence from Comparative Case Studies. Selected paper prepared for presentation at 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.

Olejniczak, K. (2007). Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post (Theoretical basis of ex-post evaluation). W: A. Haber (red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza (s. 15-42). Warszawa, PARP.

Prager, K., Nienaber, B., Neumann, B., Phillips, A. (2015). How should rural policy be evaluated if it aims to foster community involvement in environmental management? Journal of Rural Studies, 37, 120-131. (Crossref)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005), Dz.U. UE L. 347.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Dz.U. UE L 277.

Wakeford, R. (2010). Evaluation of Rural Development Requires Clarity on Expected Outcomes. EuroChoices 9, 37-41. (Crossref)

Wieliczko, B. (2010). System oceny polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich a zasady dobrego rządzenia (The evaluation system of the European Union's policy towards rural areas vs. the principles of good governance). Studia i Monografie, 149. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Yang, A., Rounsevell, M., Haggett, C., Piorr, A., Wilson, R. (2015). The Use of Spatial Econometrics, Stakeholder Analysis and Qualitative Methodologies in the Evaluation of Rural Development Policy. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 17(2), 1550023. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.