Diversification of European Union Member States Due to the Production of Renewable Energy from Agriculture and Forestry

Main Article Content

Dorota Janiszewska
Luiza Ossowska

Abstrakt
The main objective of this article is to discuss the diversity of European Union countries in terms of their production of renewable energy from agriculture and forestry. The analysis includes 28 EU countries. Figures come from 2013-2015. Diversification of European Union members was conducted using cluster analysis. The following diagnostic features were used for the analysis: production of renewable energy from agriculture, share of agriculture in production of renewable energy, change in the production of renewable energy from agriculture in 2013-2015, production of renewable energy from forestry, share of forestry in production of renewable energy, change in the production of renewable energy from forestry in 2013-2015. As a result of the cluster analysis examined regions were divided into five groups.

Article Details

Jak cytować
Janiszewska, D., & Ossowska, L. (2018). Diversification of European Union Member States Due to the Production of Renewable Energy from Agriculture and Forestry. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 95–104. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.37
Bibliografia

Aceleanu, M.I. Serban, A.C., Pociovalisteanu, D.M., Dimian, G.C. (2017). Renewable energy: A way for a sustainable development in Romania. Energy Sources Part B. 12(11), 958-963. (Crossref)

Akar, B.G. (2016). The determinants of renewable energy consumption: An empirical analysis for The Balkans. European Scientific Journal, 12(11), 594-607. (Crossref)

Berent-Kowalska, G., Kacprowska, J., Moskal, I., Jurgaś, A., Kacperczyk, G. (2014). Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku (Energy from renewable sources in 2013). Statistical information and studies, Central Statistical Office, Warszawa.

Cetin, M.A. (2016). Renewable energy consumptions – economic growth nexus in E-7 countries. Energy Sources Part B, 11(12), 1180-1185. (Crossref)

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, art. 2e, 11.

European Commission (2015). The European Union leading in renewable. Re-Energising the Future COP21. Brussels, 1-28.

European Commission (2014). Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (COM/2014/015 final). Brussels.

European Commission (2017). Cap context indicators 2014-2020, Agriculture and Rural Development, 190-191.

EUROSTAT (2017). Energy, transport and environment indicators. Statistical Books, 37.

EUROSTAT (2016). Agriculture, forestry and fishery statistics. Statistical Books, 88-121, 166-186.

Fischer S. (2014). The EU’s new energy and climate: policy framework for 2030. SWP Comments, 55, 1-8.

Godlewska-Majkowska, H., Zarębski, P. (2012). Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie (Renewable energy sources as a factor of structural changes in Polish agriculture). In: Zielona energia w Polsce (Green energy in Poland), D. Niedziółka (ed.), Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Grzybek, A. (2008). Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetycznego jej wykorzystania (Demand for biomass and energy use strategies). In: Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce (Cultivation of energy crops and use of agricultural production space in Poland), Studia i Raporty IUNG – PIB, Zeszyt 11, Puławy, 9.

Janiszewska, D., Ossowska, L. (2016). Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech (Diversification of agricultural function in countries of the European Union based on the selected indicators). Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 134-144.

Janiszewska, D., Ossowska, L. (2015). Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy w krajach Unii Europejskiej (Diversification of agricultural determinants for renewable energy production using agricultural biomass in European Union countries). Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 75-84.

Jędrejek, A., Jarosz, Z. (2017). Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne w województwie lubelskim (Potential of agricultural biomass for energy purposes in the lubelskie voivodeship). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 98-103.

Kołodziej, B. (2012). Energia biomasy (Biomass energy). In: Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne (Renewable energy sources. Agricultural energy resources), B. Kołodziej, M. Matyka, (ed.), PWRiL, Poznań, 171-172.

Korycińska, A. (2009). Stan rozwoju sektora bioenergii (The state of development of the bioenergy sector). In: Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce (Renewable energy sources a new challenge for rural areas in Poland), B. Kucharska (ed.), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Opole.

Luty, L., Zioło, M. (2016). Zróżnicowanie odnawialnych źródeł energii w krajach grupy wyszehradzkiej (Diversification of renewable energy sources in the Visegrad Group countries). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 75-85.

Ociepa-Kubicka, A. (2015). Wykorzystanie biomasy w przedsiębiorstwach energetycznych (The use of biomass in energy enterprises). Proceedings of ECOpole, 9(1), 279-286.

Odnawialne źródła energii (Renewable energy sources), Gołębiowska U. (ed.), (2013). EKSPERT – SITR, Koszalin.

Ossowska, L. Janiszewska, D. (2016). Zróżnicowanie funkcji lasów w krajach Unii Europejskiej (The diversification of forestry function in European Union Countries). Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 292-300.

Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego (Methods of regional analysis and regional planning methods). PWN, Warszawa.

Pudełko, R. (2013). Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja (Assessment of biomass and waste biomass potentials in the EU-27 and Switzerland and their regionalization). Monografie i Rozprawy Naukowe, nr 39, IUNG-PIB, Puławy.

Ringel, M., Knodt, M. (2018). The governance of the European Energy Union: efficiency, effectiveness and acceptance of the Winter Package 2016. Energy Policy, 112, 209-220. (Crossref)

Saerbeck, R., Bianchi, M. (2008). Evaluation of renewable energy. Projects in Europe. Synthesis Report.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (The Act of 25 August 2006 on bio-components and liquid biofuels) (Dz. U. 2006 Nr 169 poz. 1199).

Wójcicki, Z. (2012). Znaczenie biomasy i innych odnawialnych zasobów energii (The importance of biomass and other renewable energy resources). Problemy Inżynierii Rolniczej, 20(4), 5-13.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>