Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Luiza Ossowska
Dorota Janiszewska


Słowa kluczowe : rynek pracy, obszary wiejskie, państwa Unii Europejskiej
Abstrakt
Celem badań jest omówienie zróżnicowania państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników z zakresu rynku pracy obszarów wiejskich. Dane liczbowe pochodzą z 2015 roku (porównawczo z 2013 roku). Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: udział osób zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności w wieku 20-64, udział osób bezrobotnych w wieku 15-74 w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo, udział osób bezrobotnych w wieku 15-24 w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo oraz produktywność pracy. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na pięć grup.

Article Details

Jak cytować
Ossowska, L., & Janiszewska, D. (2017). Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 176–185. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.37
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2010). Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(4), 9-15.

Bojnec, Š. (2011). Agricultural and Rural Labour Markets in the UE Candidate Countries of Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, Factor Markets, Working Paper, 6, 1-15.

Council Decision (2010). Council Decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the Member States, 2010/707/EU, 49-51.

European Commission (1994). Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st Country. White Paper, Brussels Luxembourg, s. 133-160.

European Commission (2010). Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.

European Commission (2012) Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions: Towards a job-rich recovery, Strasbourg, 3-23.

European Commission (2015). Labour Market and Wage Developments in Europe 2015, Brussels.

European Commission (2016). Cap context indicators 2014-2020, Agriculture and Rural Development, Brussels.

European Parliament (2010). The Lisbon Strategy 200-2010. An analysis and evaluation of the metods used and results achieved, Brussels.

Frączek, M. (2015). Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka. Polskie, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

GUS (2016). Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., Warszawa-Olsztyn.

Janeska, V., Bojnec, Š. (2011). Rural Labour Market Developments in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Factor Markets, Working Paper, 5, 2-18.

Janiszewska, D., Ossowska, L. (2016). Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 134-144. (Crossref)

Kołodziejczak, W., Kołodziejczak, M., Pawlak, K. (2009). Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(14), 107 114.

Komunikat Komisji (2005). Wzrost I zatrudnienie – Zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008, Bruksela.

Komunikat Komisji (2007). Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na 2008-2010, Bruksela.

Łabędzki, H. (2009). Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(13), 139-145.

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). The workforce and its productivity in the food economy of the eu countries, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(29), 85-100.

Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, PWN, Warszawa.

Szaban, J. M. (2016). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.

Tocco, B., Davidova, S., Bailey, A. (2012). Commonalities and Differences in Labour Market Developments and Constraints in Different EU Regions. Factor Markets, Working Paper, 22, 1-36.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>