Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech

Main Article Content

Dorota Janiszewska
Luiza Ossowska


Słowa kluczowe : rolnictwo, zróżnicowanie, kraje Unii Europejskiej
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zróżnicowania rozwoju funkcji rolniczej krajów Unii Europejskiej w latach 2005 oraz 2013 na podstawie wybranych cech. Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji rolniczej wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. Do analizy przyjęto następujące cechy: średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, pogłowie zwierząt w LSU na 100 ha użytków rolnych oraz udział gospodarstw o powierzchni do 5 ha w ogólnej liczbie gospodarstw. W wyniku zastosowania metody miernika syntetycznego podzielono badane kraje na trzy klasy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, pomimo iż nie ma znaczących różnic biorąc pod uwagę przynależność analizowanych krajów UE do poszczególnych klas można zauważyć znaczne różnice pomiędzy rokiem 2013 a 2005 w zakresie wartości analizowanych wskaźników.

Article Details

Jak cytować
Janiszewska, D., & Ossowska, L. (2016). Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 134–144. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.35
Bibliografia

Agriculture, forestry and fishery statistics 2015 edition [2016], Eurostat, Luxemburg, 36-37, 43.

Agriculture in the EU. Statistical and Economic. Information Report 2010, (2011). European Commission Agriculture and Rural Development, Luxembourg, 179-184.

Agriculture statistics. Main results – 2006-2007 (2008). Eurostat, Luxemburg.

Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 3, Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 17-29.

Floriańczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy rolnictwa Światowego t. 12, z. 1, 53-62.

Godlewska, H. (2005). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju rolnictwa. W: Geografia gospodarcze świata, I Fierla (red.), Wydanie III zmienione, PWE, Warszawa.

Grudzińska, D., Krynicka-Tarnacka, T. (2003). Geografia. Świat i Polska. System społeczno-gospodarczy, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń.

Kop, J., Kucharska, M., Szkurłat, E. (2006). Geografia społeczno-ekonomiczna, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa.

Ossowska, L., Janiszewska, D. A. (2015). Zróżnicowanie zasobów ziemi w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. 3, 102-111.

Ossowska, L., Poczta, W. (2009). Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Wiklin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa. (Crossref)

Wysocki, F., Lira, J. (2003). Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.

Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>