Zatrudnienie a intensywność rolnictwa państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Luiza Ossowska
Dorota Janiszewska


Słowa kluczowe : zatrudnienie, intensywność rolnictwa, państwa Unii Europejskiej
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zatrudnienia w kontekście intensywności w rolnictwie państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Analizę przeprowadzono dla 2016 roku. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: udział ludności czynnej zawodowo w rolnictwie z niskim poziomem wykształcenia w całkowitej liczbie ludności czynnej zawodowo (%), udział ludności zatrudnionej w rolnictwie w ludności zatrudnionej ogółem (%), produktywność pracy w rolnictwie (EUR/AWU), udział wartości dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy (%), udział użytków rolnych zarządzanych przez gospodarstwa o dużej intensywności w użytkach rolnych ogółem (%) oraz średnia ekonomiczna wielkość gospodarstw (SO/gospodarstwo w EUR). W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na cztery grupy. Zgodnie z wynikami w państwach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie zwykle mniejszy jest udział wartości dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy. Natomiast w państwach o niższym udziale zatrudnionych w rolnictwie intensywność rolnictwa jest z reguły większa.

Article Details

Jak cytować
Ossowska, L., & Janiszewska, D. (2018). Zatrudnienie a intensywność rolnictwa państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 238–247. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.82
Bibliografia

Agriculture, forestry and fishery statistics – 2017 edition. (2017). Eurostat, Luxemburg.

Baer-Nawrocka, A. (2017). Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne) (Labour Productivity in Agriculture of European Union Countries (Dynamic Approach)). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 489, 24-33. (Crossref)

Baráth, L., Fertő, I. (2016). Productivity and Convergence in European Agriculture, Institute Of Economics, Centre for Economic and Regional Studies. Hungarian Academy of Sciences, MT-DP, 26, 16-26.

Bielecki, S. (2010). Wspólna Polityka Rolna (Common Agricultural Policy). W: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dzun, W. (2012). Gospodarstwa rolne po wejściu do UE. Analiza zmian strukturalnych na tle lat poprzednich (Farms after joining the EU. Analysis of structural changes against the background of previous years). W: Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, M. Drygas, K. Zawalińska red. nauk., IRWiR PAN, Warszawa.

Employment in European Agriculture: Labour Costs, Flexibility and Contractual Aspects (2014). Project Report, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Cologne.

European Commission (2017). Cap context indicators 2014-2020, Agriculture and Rural Development.

FAO Statistical Yearbook 2010 (2010). FAO, Rzym.

Głowacki, M. (2002). Regionalne zróżnicowanie intensywności rolnictwa w Polsce (Regional diversification of agricultural intensity in Poland). Pamiętnik Puławski, 130/1, 213-221.

Godlewska-Majkowska, H. (2009). Produkcja rolna (Agricultural production). W: Geografia ekonomiczna pod red. K. Kuciński. Oficyna a Wolters Kulwer business, Kraków, 227-229.

Grochowska, R. (2012). Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (Prospects for EU agricultural development as a result of post-2013 CAP changes). Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 75-82.

Grudzińska, D., Krynicka-Tarnacka, T. (2003). Geografia. Świat i Polska. System społeczno-gospodarczy (Geography. World and Poland. Socio-economic system). Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń.

Kasztelan, P. (2008). Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych (Production Intensity and Economic Efficiency of Large Agricultural Enterprises). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95 (1), 85-94.

Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów (Theory of three sectors). PWN, Warszawa.

Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego (Methods of regional analysis and regional planning). PWN, Warszawa.

Parzonko, A. (2016). Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie w Polsce i możliwości ich wykorzystania (Reserves of labour resources in agriculture in poland and the possibilities to use them), RN SERiA, 18(3), 292-297.

Productivity in EU agriculture - slowly but steadily growing (2016). European Commission, EU Agricultural Markets, 10, 1-19.

Sienkiewicz, M.W. (2009). Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce (The importance of the Common Agricultural Policy of the European Union for the development of agriculture and rural areas in Poland). W: Polska w Unii Europejskiej - Problemy i doświadczenia procesu integracji, T. Połaszewska-Rejdl, T. Szot-Gabryś red. nauk., WSU w Kielcach.

Skrzypczak, W. (2002). Geografia ekonomiczna z rozszerzoną geografią fizyczną (Economic geography with extended physical geography). Efekt, Warszawa.

Szczukocka, A. (2012). Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej (Size and Changes of Employment in the Agricultural Sector in Poland Against a Background of These in the Other EU Member States), Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 114-122.

Woś, A., (2004). W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa (In search of a model for the development of Polish agriculture). Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>