Sezonowość cen środków ochrony roślin w wybranych krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : środki ochrony roślin, ceny, sezonowość, Unia Europejska
Abstrakt
Środki ochrony roślin wyróżniają się na tle innych środków produkcji dla rolnictwa niewielką dynamiką cen. W artykule analizowano występowanie oraz wielkość i rozkład sezonowych wahań cen środków ochrony roślin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z uwagi na dostępność danych badano ceny środków ochrony roślin w Polsce, Francji, Irlandii i Grecji. Analizę wahań sezonowych przeprowadzono metodą dekompozycji sezonowej. Przeprowadzone badania nie wskazują jednoznacznie na występowanie sezonowości cen środków ochrony roślin na analizowanych rynkach. Sezonowość cen środków ochrony roślin obserwowano jedynie na rynku w Polsce i we Francji, przy czym amplituda wahań sezonowych była niewielka. Sezonowe wzrosty cen obserwowano w przypadku rynku polskiego od marca do czerwca, czyli w okresie zwiększonego popytu na środki ochrony roślin. W drugiej połowie roku ceny zazwyczaj malały. Wielkość oraz rozkład sezonowych zmian cen na rynku francuskim były podobne.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2018). Sezonowość cen środków ochrony roślin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 315–321. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.58
Bibliografia

Agricultural, forestry and fishery statistics. 2016 edition, EUROSTAT, 2016.

Cai, D.W. (2008). Understand the role of chemical pesticides and prevent misuses of pesticides. Bulletin of Agricultural Science and Technology, 1, 36-38.

Golinowska, M. (2009). Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 53-60.

Grudkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS – empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia NBP, 220.

GUS (2013). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012, GUS, Warszawa.

GUS (2017). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2016, GUS, Warszawa.

Hamulczuk, M. (2013). Analiza i prognozowanie cen surowców rolnych. Przykładowe ujęcia aplikacyjne z wykorzystaniem programu Gretl, Komunikaty. Raporty. Ekpertyzy nr 561, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Malinowska, E., Jankowski, K., Wyrębek, H., Truba, M. (2015). Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 104, 173-185.

Piwowar, A. (2008). Konkurencja na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 342 346.

Piwowar, A. (2011). Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(21), 71-79.

Rembeza, J. (2011). Sezonowe zmiany cen ziemniaków. Ziemniak Polski, 4, 4-7.

Stajszczak, A. (2011). Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 106–115.

Urban, S. (2014). Zmiany w zużyciu środków ochrony roślin w Polsce i ich aspekty ekonomiczne. Roczniki Naukowe SERiA, 16(6), 505-509.

Zalewski, A. (2015). Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 159-166.

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące ogólnopolskich detalicznych cen środków produkcji dla rolnictwa – dane niepublikowane.

Dane statystyczne Central Statistics Office Ireland. Pobrane listopad 2017 z: http://www.cso.ie/ px/pxeirestat/statire/SelectVarVal/Define.asp? Maintable=AHM03&PLanguage=0.

Dane statystyczne National Institute of Statistics and Economics Studies (INSEE). Pobrane listopad 2017 z: https://www.insee.fr/en/plan-du-site/famille-bdm/102413565.

Dane statystyczne Hellenic Statistical Authority. Pobrane listopad 2017 z: http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/DKT30/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.