Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : nawozy, środki ochrony roślin, Unia Europejska, metoda Warda
Abstrakt
Aktualnie duże znaczenie w agrobiznesie mają przemysłowe środki produkcji rolnej, w tym zwłaszcza nawozy mineralne oraz chemiczne środki ochrony roślin. W artykule próbowano przedstawić i porównać zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018. Badano zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udziału omawianych środków produkcji w zużyciu pośrednim. Stwierdzono, że wartość zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 ha UR średnio w UE zwiększyła się. Wzrósł ich również udział w zużyciu pośrednim. W wyniku grupowania obiektów metodą Warda otrzymano 4 skupienia krajów, które różniły się pomiędzy sobą pod względem zaproponowanych cech, natomiast kraje, które tworzyły dane skupienie charakteryzowały się zbliżonymi wartościami zmiennych. Krajami w których zaobserwowano zarówno wyraźny wzrost wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni jak również zdecydowane zwiększenie ich wartości w zużyciu pośrednim były: Litwa, Bułgaria i Estonia. Spadek popytu na omawiane środki produkcji wystąpił natomiast w Belgii, Chorwacji, Słowenii, Danii, Finlandii oraz w Portugalii.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2020). Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(1), 78–87. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.7
Bibliografia

Grześkowiak, A. (1996). Nawozy mineralne we współczesnym rolnictwie. W: Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Praca zbiorowa pod redakcją R. Czuby, Wyd. Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Police.

Golinowska, M. (2009). Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku (Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 53-60.

Igras, J., Kopiński, J. (2007). Zużycie nawozów mineralnych i naturalnych w układzie regionalnym. W: Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 5, Puławy.

Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2013). Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej (The consumption of basic production means in Polish agriculture in respect to sustainable development of agriculture and rural areas). Inżynieria Ekologiczna, 34, 121-128. (Crossref)

Kopiński, J. (2006). Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach (Fertilization diversity as a measure of plant production intensity in regions). Wieś Jutra, 6, 15-17.

Malinowska, E., Jankowski, K., Wyrębek, H., Truba, M. (2015). Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012 (Sale and use structure of plant protection products in poland in the years 2000-2012). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 104, 173-185.

Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych: metody SAHN, PWN, Warszawa.

Matyjaszczyk, E. (2014). Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 r. w ujęciu ilościowym i wartościowym (Market of plant protection products in Poland in the year 2012 in terms of volume and value). Roczniki Naukowe SERiA, 16(3), 177-182.

Matyka, M. (2013). Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Trends in consumption of mineral fertilizers in Poland against the background of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA, 15(3), 237-241.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Ossowska, M. (2017). Gospodarowanie nawozami azotowymi w Europie w kontekście ich wpływu na środowisko (Management of nitrogen fertilizers in Europe in terms of their impact on the environment). Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska, 167(47), 61-68. (Crossref)

Piwowar, A. (2012). Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009 (Market of plant protection products in Poland in 2005-2009). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(23), 85-93.

Piwowar, A. (2013). Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin w latach 2007 2011 (Market of plant protection products in Poland in 2005-2009). Roczniki Naukowe SERiA, 15(3), 267 271.

Piwowar, A. (2018). Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej - korzyści, koszty oraz preferencje. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Piwowar, A. (2018). The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides in Poland Against the Background of the European Union. Problems of World Agriculture, 18(1), 194-202. (Crossref)

Urban, S. (2014). Zmiany w zużyciu środków ochrony roślin w Polsce i ich aspekty ekonomiczne (Changes in the use of plant protection means in Poland and their economic aspects). Roczniki Naukowe SERiA, 16(6), 505 509.

Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58. (Crossref)

Zalewski, A., Piwowar, A. (2018). Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen surowców i bezpośrednich nośników energii, Program Wieloletni 2014-2019, nr 80, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zalewski, A. (2009). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 r. (Situation on the market of mineral fertilizers in 2008). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 279-286.

Zalewski, A. (2013). Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010 (Changes in nitrogen fertilizers market in Poland in 2000-2010). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(30), 257-267.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.