Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : nawozy mineralne, ceny, sezonowość, Unia Europejska
Abstrakt
Charakterystyczną cechą rynku nawozów mineralnych jest sezonowość zakupów i związane z nią sezonowe wahania cen. W artykule analizowano wielkość i rozkład sezonowych wahań cen nawozów mineralnych w Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii i Słowenii. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie wyraźnej sezonowości cen nawozów na wszystkich analizowanych rynkach. Badane rynki różniły się amplitudą wahań sezonowych. Sezonowe wzrosty cen nawozów w badanych krajach obserwowano najczęściej w okresie styczeń-marzec, natomiast sezonowe spadki cen występowały przeważnie od maja do lipca. Największe sezonowe zmiany cen obserwowano w przypadku nawozów azotowych. Pozostałe grupy nawozów mineralnych charakteryzowały się wyraźnie mniejszymi wahaniami sezonowymi.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2015). Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 159–166. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.32
Bibliografia

Dane statystyczne Central Statistics Office Ireland [Tryb dostępu:] http://www.cso.ie/px/pxeirestat/ statire/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=AHM03&TabStrip=Select&PLanguage=0&FF=1 [Data odczytu: kwiecień 2015].

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – dane niepublikowane.

Dane statystyczne International Fertilizers Industry Association [Tryb dostępu:] http://ifadata.fertilizer.org/ ucSearch.aspx [Data odczytu: kwiecień 2015].

Dane statystyczne National Institute of Statistics and Economics Studies (INSEE) [Tryb dostępu:] http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1466 [Data odczytu: kwiecień 2015].

Dane statystyczne Statistical Office Republic of Slovenia [Tryb dostępu:] http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/ Environment/15_agriculture_fishing/02_aricultural_price/02_15140_input_prices/02_15140_input_prices.asp [Data odczytu: kwiecień 2015].

Dane statystyczne Statistisches Bundesamt Deutschland [Tryb dostępu:] https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Erzeugerpreise/ErzeugerpreiseLange Reihen.html [Data odczytu: kwiecień 2015].

Development, nr 2(12).

Hamulczuk M., Stańko S. [2011]: Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych [w:] Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, Program wieloletni 2011-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Huang W. [2009]: Factors contributing to the recent incerease in U.S. fertilizer prices 2002-08, USDA, Washington.

Kopiński J. [2006]: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach. Wieś Jutra nr 6.

Ott H. [2012]: Fertilizer market and their interplay with commodity and food prices, Report for the European Commision Join Research Centre, Brussels.

Piwowar A. [2008]: Konkurencja na rynku nawozów mineralnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 4.

Piwowar A. [2011]: Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(21).

Rembeza J. [2011]: Sezonowe zmiany cen ziemniaków, Ziemniak Polski, nr 4.

Zalewski A. [2009]: Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku, Journal of Agribusiness and Rural

Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zalewski A., Rembeza J. [2013]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty