Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : konkurencyjność, handel zagraniczny, eksport, nawozy azotowe
Abstrakt
Eksport odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sektora nawozów azotowych. Polska jest w UE jednym z największych eksporterów nawozów azotowych, a obroty handlowe systematycznie rosną. Celem artykułu była analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych w latach 2004-2012 w handlu światowym. Badano saldo wymiany handlowej. Do oceny konkurencyjności zastosowano wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych oraz wskaźnik pokrycia importu eksportem. Badania wykazały, że w badanym okresie poprawiło się dodatnie saldo handlu zagranicznego nawozami azotowymi, jednak konkurencyjność wymiany handlowej uległa pogorszeniu.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2014). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 141–147. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.14
Bibliografia

Balassa B. [1964]: Competitiveness of American Manufacturing in World Markets (w:) Changing Patterns in Foreign Trade and Payments, New York.

Bieńkowski W. [1995]: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.

Fotyma i in. [2009]: Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce [w:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i raporty IUNG-PIB, Zeszyt 14, Puławy.

Gornowicz M. [2003]: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Krugmann P. [1994]: Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs.

Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH, Warszawa.

Piwowar A. [2013]: Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII), Zeszyt 1, SGGW, Warszawa (Crossref)

Stankiewicz M. [2005]: Konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.

Szczepaniak i in. [2011]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zalewski A. [2011]: Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi w latach 2001-2010. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa.

Zalewski A., Igras J. [2012]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Produkcja [2013]: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2012 r. GUS, Warszawa.

ITC [2013]: Dane statystyczne International Trade Centre [Tryb dostępu:] www.intracen.org [Data odczytu: czerwiec 2013].

CAAC [2013]: Dane statystyczne Centrum Analitycznego Administracji Celnej

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty