Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : usługi rolnicze, usługi mechanizacyjne, popyt, Unia Europejska
Abstrakt
Korzystanie z usług mechanizacyjnych może w istotnym stopniu przyczyniać się do obniżania kosztów produkcji umożliwiając producentom rolnym bezinwestycyjne wdrożenie postępu technicznego. W artykule próbowano określić tendencje występujące w popycie na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2017. Badano zmiany wartości usług w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udziału usług mechanizacyjnych w zużyciu pośrednim. Stwierdzono, że wartość usług w przeliczeniu na 1 ha UR średnio w UE zwiększyła się. Wzrósł również udział usług w zużyciu pośrednim. W wyniku grupowania obiektów metodą Warda otrzymano 5 skupień krajów, które różniły się między sobą pod względem zaproponowanych cech, natomiast kraje tworzące dane skupienie charakteryzowały się zbliżonymi wartościami zmiennych. Krajami w których zaobserwowano zarówno wyraźny wzrost wartości usług mechanizacyjnych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni jak również zdecydowane zwiększenie wartości usług w zużyciu pośrednim były: Finlandia, Niemcy, Łotwa, Rumunia oraz Estonia. Wyraźny spadek popytu na usługi mechanizacyjne wystąpił natomiast w Grecji i na Litwie.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2018). Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 50–59. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.96
Bibliografia

Bożyk, P. (2008). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka (International economic relations. Theory and politics). PWE, Warszawa.

Dominiak, J., Hauke, J. (2015). Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995-2012 (The service sector and its changes in Poland and other EU countries in the period 1995-2012). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32, 31-43.

Kołodziejczak, M. (2010). Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim (Sense of services in the agriculture of Poland and Germany). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 41-48.

Kołodziejczak, M. (2013). Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Using services in agriculture in the European Union countries from Central and Eastern Europe). IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.

Kołodziejczak, M., Poczta, W. (2014). Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012 (Changes in the Level And Structure of Utilisation of Services in Polish and German Agriculture in 1998-2012). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), 69-79.

Kołodziejczak, M. (2015). The use of services on farms in Poland (based on the FADN data). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38), 725-736. (Crossref)

Kołodziejczak, M. (2016). Ocena korzystania z usług w gospodarstwach rolnych krajów Unii Europejskiej – analiza typologiczna (Assessment of the Use of Services on Farms in the European Union Countries – a Typological Analysis). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 192-198.

Kowalski, J., Cupiał, M., Tabor, S. (1994). Efektywność postępu technicznego i naukowo-technicznego w wybranych gospodarstwach chłopskich (Effectiveness of technical and scientific-technical progress in selected peasant farms). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 415, 105-113.

Lotko, M. (2017). Wieloaspektowość definiowania usług (Different aspects of defining services). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 105, 257-266. (Crossref)

Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych: metody SAHN (Cluster analysis in empirical research: SAHN methods). PWN, Warszawa.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in regional statistics). Difin, Warszawa.

Pawlak, J. (2005). Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim (Mechanization services in Polish agriculture). Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 23-30.

Radwan, A. (2001). Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych (Production services in the process of structural changes of family farms). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, 272.

Radwan, A. (2010). Usługi produkcyjne w gospodarstwach rodzinnych – analiza przestrzenno-czasowa (Productions services on family farms – spatial and time analysis). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków.

Radwan, A., Wadoń, A. (2011). Usługi rolnicze w gospodarstwach rodzinnych na terenach uprzemysłowionych (Services on family farms at industrialized areas). Roczniki Naukowe SERiA, 13(2), 382-386.

Stefaniak, J. (2007). Rola usług w gospodarce. W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce (The role of services in the economy. In: Market behaviors in theory and practice). Red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Szuk, T. (2009). Usługi maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska (Machine services in selected farms in Lower Silesia region). Inżynieria Rolnicza, 8(117), 199-206.

Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58, 236-244. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.