Sustainable Development and Renewable Energy Sectors: Selected Indicators in European Union and Poland

Main Article Content

Anna Klepacka

Abstrakt
The aim of this article was to show the position of Poland in the renewable energy subsectors among the European Union countries. The research covered the areas of biomass, solar heating and heat pumps, showing the degree of their utilization, power required to drive the system and their production in 2016. The provided information was supplemented with a revenues per employee in thousand euros in chosen subsectors of renewable energy sources in the year 2016. The main tool for carrying out the set objective was the use of descriptive and comparative methods. The results of the survey demonstrated Poland’s prominent place in the sector of liquid biofuels (1st place in EU), thanks to the significant supply of raw materials as well as development perspectives in solar energy, which is confirmed by the world's statistics indicating a record number of photovoltaic installations fitted (PV).

Article Details

Jak cytować
Klepacka, A. (2018). Sustainable Development and Renewable Energy Sectors: Selected Indicators in European Union and Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 250–258. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.115
Bibliografia

Baum, R. (2011). Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne) (Evaluation of sustainable development in agriculture (methodological study). Rozprawy Naukowe 434. Wyd. UP w Poznaniu.

Ciepiela, D. (2018). Uwaga! Uzgodniono nowe cele OZE na rok 2030 (Attention! New RES targets for 2030 were agreed). Downloaded 10 October 2018 from: https://energetyka.wnp.pl/uwaga-uzgodniono-nowe-cele-oze-na-rok 2030,325063_1_0_0.html.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the romotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. UE L 09.140.16.

EurObserv’ER. 2017a. The state of renewable energies in Europe (edition 2017).

EurObserv’ER. 2017b. Solid biomass barometer.

EurObserv’ER. 2017c. Wind energy barometer.

EurObserv’ER. 2017d. Biofuels barometer.

EurObserv’ER. 2017e. Solar thermal and concentrated solar power barometer.

EurObserv’ER. 2017f. Photovoltaic barometer.

Eurostat (2018). Renewable energy statistics. Downloaded 10 October 2018 from: https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics.

Ginialski, Z. (2013). Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych (Renewable energy sources on farms). Radom: CDR w Brwinowie.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2016). Zasady metodyczne badań statystycznych z zakresu energii ze źródeł odnawialnych (Methodical principles of statistical surveys in the field of renewable energy). Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (GUS). 2018. Energia 2018 (Energy 2018). Warszawa.

Gradziuk, P., Grzybek, A., Kowalczyk, K., Kościk, B. (2003). Biopaliwa (Biofuels). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.

International Renewable Energy Agency (IRENE) (2018). Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2018.

Klank, L. (2005). Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich; przegląd teorii (Sustainable development of rural areas; theory review). Maszynopis KEiOGR SGGW. Warszawa.

Klepacka, A.M. (2018). Potencjał użytkowy pelletu z biomasy drzewnej: energia odnawialna jako element zrównoważonego rozwoju (The potential of pellet made from wood biomass: renewable energy as a sustainable development element). Roczniki Naukowe SERiA, 20(6), 124 132.

Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych (Sustainable development and sustainable agriculture – theory and practice of farms. Wyd. SGGW.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) (2015). Poradnik inwestora – Energia geotermalna i pompy ciepła. Informacje i porady dla początkujących (Investor's guide - Geothermal energy and heat pumps. Information and tips for beginners).

REN21 (2018). Renewables 2018 Global Status Report.

Różycki, K. (2015). Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budynku w polskich warunkach klimatycznych (Possibilities of using solar energy in a building in Polish climatic conditions). Polska Energetyka Słoneczna, 1, 27-34.

Sadlok, R. (red.) (2014). Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej (Preventing low emissions in areas of compact residential buildings). Bochnia: Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Bochnia.

Siudek, A., Klepacka, A.M. (2018). Reduction of CO2 emissions and growth in the use of microinstallations of renewable resources in rural areas. Roczniki Naukowe SERiA, 20(5), 193 199. (Crossref)

Sustainable Development Goals. Downloaded 10 October 2018 from: https://www.un.org/sustainable development/energy/.

Sustainable Development Goals. Downloaded 10 October 2018 from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7.

Wind Europe (2017). Wind energy in Europe: Outlook to 2020.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty