Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Main Article Content

Małgorzata Powałka
Ewa Golisz
Anna Klepacka
Jacek Skudlarski


Słowa kluczowe : biogaz, energia, biogazownia rolnicza
Abstrakt
Biogazownia rolnicza jest jednym ze sposobów pozyskania energii na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii pochodząca z biogazu rolniczego umożliwia wypełnienie przez Polskę nałożonych Narodowych Celów Wskaźnikowych oraz postanowień Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Założenia te, zakładają wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15%, a w rynku paliw transportowych do 2020 roku do 10%. Rynek biogazu w Polsce znajduje się w fazie wzrostu. Na tle Unii Europejskiej zajmujemy 14 miejsce, pomimo szerokiego zaplecza surowcowego do produkcji biogazu rolniczego. W kraju w 2013 r. funkcjonują 32 biogazownie rolnicze, o łącznej wydajności instalacji do produkcji biogazu 130,33 mln m3. W większości są to przedsiębiorstwa o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe.. Biogaz cieszy się silnym wsparciem krajów Unii Europejskiej, natomiast stan rozwoju technicznego istniejących biogazowni jest zróżnicowany. Największą produkcję biogazu odnotowują Niemcy, Włochy i Austria.

Article Details

Jak cytować
Powałka, M., Golisz, E., Klepacka, A., & Skudlarski, J. (2013). Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 203–212. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.51
Bibliografia

Birkmose T., Lyngsø Fogel H., Hinge J. [2007]: Negotiated procedure No. IP/B/AGRI/IC/2007-020. Danish Agriculuural Advisory Services. October. State of biomas plants in Europinian agriculture, s.1-17.

Curkowski A., Oniszk-Popławska A., Mroczkowski P., Owsik M., Wiśniewski G. [2011]: Praca wykonana na zamówienie: Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Warszawa. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. s. 7-8, 38-39.

Dmoch J. [2010]: Rynek biogazowni w Polsce – ocena i perspektywy. Czysta Energia. Nr 5/2010 (105). s. 38-42.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2011.Informacje i opracowania statystyczne. [2010]Główny Urząd Statystyczny. Warszawa

Fugol M., Szlachta J. [2009]: Analiza bazy surowcowej do produkcji biogazu w powiecie strzelińskim. Inżynieria Rolnicza 5(114)/2009 69. s. 69-76.

Jager-Waldau, A. Szabo M., Scarlat N. and Monforti-Ferratio F. [2011]: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, Renewable electricity in Europe. s. 3703-3716. (Crossref)

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Dokument przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [2010]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.mg.gov.pl/files/upload/11898/Kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych-w-Polsce_dokument-przyjety-przez%20--Rade-Ministrow__13.07.2010..pdf/ dostęp z dnia 14.02.2013 r.

Kupczyk A., Prządka A., Różnicka A.[2009]: Wybrane problemy produkcji i wykorzystania biogazu, biogaz w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Energetyka 2009, nr 8, s. 552-556.

Licznerski E. [2011]: Materiały z konferencji „Biogaz i Biomasa”. Krajowy Plan Działań w okresie 2011 2020. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce na tle osiągnięć innych krajów UE. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] www.pba.org.pl./dostęp z dnia: 14.04.2013 r.

Linke B. [2011]: Instanbul, April 13-15, 2011. Country Report Germany, IEA Bioenergy. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] www.iea-biogas.net/dostęp z dnia: 28.02.2013 r.

Oniszak- Popławska A., Zowsik M.; Wiśniewski G. [2003]: Report EurObserv'ER. „Biogas barometer 2012”. Gdańsk - Warszawa 2003. Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego EC BREC/ IBMER, s. 59.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne [1997] Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.

Płatek W., Ozdoba A. [2011]: Biogazownie rolnicze w Polsce i w Europie. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.energiaidom.pl/biogazownie-rolnicze-w-polsce-i-w-europie, dostęp z dnia 14.04.2013

Projekt ustawy z dnia 04.10.2012r. [2012]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://biogazownierolnicze.pl/uploads/files/ustawa-o-oze-4_10_12.pdf/ dostęp z dnia: 04.2013 r.

Raport Biogas barometer- EUROBSERV’ER [2012]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro212biogas.pdf/Biogas-barometer- EUROBSERV’ER –systèmes solaires le journal des énergies renouvelables n° 212 - 2012/dostęp z dnia 14.04.2013 r.

Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego [2013]: Dokumenty elektroniczne,[Tryb dostępu]:

http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych_31012013.pdf/ Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego/ dostęp z dnia 31.01.2013 r.

Samson-Bręk I, Kupczyk A. [2012]: Stan obecny sektora biogazu rolniczego w Polsce. Czysta Energia 11/2012. s. 32-33.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora