Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych

Main Article Content

Izabela Wielewska


Słowa kluczowe : energetyka odnawialna, doradca rolny, obszary wiejskie, odnawialne źródła energii, walory środowiskowe
Abstrakt
Działania dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej stanowią znaczący element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Mądre i efektywne wykorzystywanie energii winno się bowiem opierać na zasadach zrównoważonego rozwoju i sprzyjać rozkwitowi społeczno-gospodarczemu tych terenów, a także poprawie walorów środowiskowych i jakości życia mieszkańców. Inwestycje w energetykę odnawialną wiążą się z obniżeniem ujemnego wpływu na środowisko (degradacji gleb i krajobrazu, emisji zanieczyszczeń, powstawania odpadów). Analizę badawczą dokonano na podstawie wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w kwietniu 2014 roku wśród doradców rolnych i rolno środowiskowych z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W opinii badanych, zarówno stan infrastruktury energetycznej, jak i poziom usług energetycznych na wsi jest niski. Chociaż wzrost udziału energii z OZE w Polsce jest niższy, niż w UE, to jednak niesie ze sobą ogromne możliwości dla ochrony środowiskowych walorów obszarów wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Wielewska, I. (2014). Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 186–195. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.59
Bibliografia

Berkowska E., Rasz H., Stankiwicz G. [2010]: Infrastruktura techniczna wsi. Studia BAS nr 4, ss. 179-216.

Burdziej J., Kunz M. [2013]: Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.) Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wydawnictwo FUH DANIEL, Tuchola – Toruń, ss. 16-25.

Cybulska N. [2003]: Świadomość ekologiczna dzieci i jej rodzinne uwarunkowania, [w:] R. Piwowarski (red.) Dziecko-nauczyciel-rodzice, IBE, Białystok-Warszawa, ss. 123-130.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2009]: Bruksela.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku [2012]: GUS, Warszawa.

Fortuński B. [2013]: Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE, [w:] Trendy, wyzwania, dylematy zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny nr 3, ss. 299-309.

Gwiazdowicz M. [2010]: Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich – zagrożenia i szanse, Studia BAS nr 4, ss. 247-272.

Grzybowska P. [2013]: 13 procent OZE w Unii Europejskiej, http://www.oze.pl [dostęp z dnia 10.07.2014].

Kokoszka K. [2014]: Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red.) Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, Katowice, ss. 140-148.

Kozłowski S. [2008]: Zrównoważony rozwój – program na jutro, Abrys, Poznań – Warszawa.

Matyka M. [2011]: Rolnictwo a odnawialne źródła energii – szanse i zagrożenia., [w:] J. S. Zegar (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym nr 11. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 95-120.

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Polsce do roku 2020, [2007]: Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.

Nowacki M. [2010]: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ocena zanieczyszczenia gleb w Polsce. [Tryb dostępu:] www.iung.pulawy.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].

Podhajski K. [2013]: Inwestycje w niskoemisyjną energetykę. NEUF, Warszawa.

Rogall H. [2010]: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.

Tytko R. [2011]: Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Wielewska I. [2013]: Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 301 (71), ss.141–150.

Wielewska I. [2011]: Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów przyrodniczo cennych dla potrzeb ich zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Bojar (red.) Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz, ss. 102-111.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.