Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy

Main Article Content

Mariusz Grębowiec


Słowa kluczowe : produkt regionalny, produkt tradycyjny, systemy ochrony jakości, oferta konkurencyjna
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie współczesnego miejsca produktów regionalnych i tradycyjnych na współczesnym jednolitym rynku europejskim. Przybliżono zmiany zachodzące na tym rynku w ilości zarejestrowanych produktów regionalnych zarówno w Polsce jaki i innych krajach europejskich. Ponadto podkreślono projakościową i prozdrowotną rolę jaką przypisuje się tego typu żywności, na zróżnicowanym i zdominowanym przez masowe produkty rynku. Uwypuklono także marketingowy wymiar funkcjonowania tego rynku, zwracając uwagę na współczesne sposoby promowania tego typu produktów, jak również pokazano główne sposoby sprzedaży tej żywności. Ponadto zwrócono uwagę na główne czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu jak również identyfikacji żywności tradycyjnej i regionalnej przez nabywców. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami ankietowymi na grupie 360 przypadkowo dobranych osób za pośrednictwem internetu.

Article Details

Jak cytować
Grębowiec, M. (2017). Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 65–80. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.27
Bibliografia

Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145-159.

Borowska, A. (2009). Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990–2006. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 145-150.

Czarnecki, K. (2012). Produkcja i podaż produktów regionalnych, Roczniki Naukowe SERiA, 14(1), 99-102.

Czyż, T. (2009). Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Biuletyn nr 9, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 77-95.

Faulkner, D., Bosman, C. (1996). Strategie konkurencji, Gebethner i s-ka, Warszawa.

Golejewska, A., Gajda, D. (2012). Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 05/2012 (015).

Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 22-31.

Grębowiec, M. (2013). Produkty regionalne i tradycyjne ora ich rola w budowaniu konkurencyjnej oferty regionów. Roczniki Naukowe SERiA, 15(2), 81-85

http://coie.armsa.pl/Mazovian,regional,products,130.html. Pobrano w dniu 23.01.2017.

Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, SGGW, Warszawa.

Konkurencyjność produktów tradycyjnych i regionalnych (2014). Pobrano 25 kwietnia 2014 z: www.ankietka.pl.

Krajewski, K., Tul-Krzyszczuk, A., Kondraciuk, P., Świątkowska, M. (2009). Doświadczenia i znaczenie produktów tradycyjnych w promocji regionów turystycznych. W: Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.) Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Częstochowa i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Krajewski, K., Zabrocki, R. (2008). Rynek produktów tradycyjnych - szanse, potrzeby, możliwości. W: Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, pod red. Dolatowski Z. J., Kołożyn - Krajewska, Wyd. Naukowe PTTŻ Kraków.

Minta, S., Tańska-Hus, B., Kapała, A. (2014). Consumer awareness of regional products - selected research results. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), 195-200.

Mynarski, S. (2001). Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paluch, A, Stoma, M. (2014). Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim. Acta Scientarum Polonorum Technica Agraria 13(3-4), 37 47. (Crossref)

Przybylak, K. (2013). Jak sprzedawać aby odnieść sukces? W: Włoszczowski T. (red.) Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk” realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lata 2012-2013, Warszawa.

Richter-Kaźmierska, A. (2007). Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna. W: T. Biernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Russak, G. (2005). Idea produktów regionalnych lokalnych w Unii Europejskiej. W: Gąsiorowski M. (red.) O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości, a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Rzytki, M., Jasiński, J. (2005). Produkty regionalne, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Sieczko, A. (2008). Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19), 397-407.

Sieczko, A. (2014). Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2, 79-89.

Stasiak, A. (2015). Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. W: Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Kowalczyk A, Stasiak A, 119-149.

Sylvander, B. (2002). WP3 Final Report – Link between Origin Labeled Products and rural development. Concerned Action DOLPHINS (Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability), INRA-UREQUA, Le Mans, France, 7-9.

Świstak, E., Bilska, B., Stępień, A., Tul-Krzyszczuk, A. (2013). Produkty regionalne jako element budowania konkurencyjności obszarów wiejskich. W: K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 139-148.

Winawer, Z. (2013). Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk. Realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

www.ekoefekt.pl/publikacje,14,ochrona-i-promocja-produktow-regionalnych-i-tradycyjnych-.html. Pobrano w dniu: 17.11.2016 r.

Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(82), 5-18.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.