Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej

Main Article Content

Mariusz Grębowiec


Słowa kluczowe : grupa producentów, wieś, rolnictwo
Abstrakt
Współcześnie wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w Polsce może nastąpić dzięki rozwojowi wewnętrznej współpracy w tym sektorze. Może to nastąpić za sprawą sprawnie i sukcesywnie rozwijającym się Grupom Producentów Rolnych (GPR) Celem takiego działania, jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach poszczególnych członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych. Ponadto wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Działanie takie sprzyja tworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności produktów. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie grup producentów, w tym głownie producentów owoców i warzyw w obecnym kształcie funkcjonowania polskiej wsi i rolnictwa na arenie międzynarodowej. Zwrócono także uwagę na dynamikę zmian w powstawaniu i kierunkach rozwoju grup, jak również rosnącym zainteresowaniem rolników uczestnictwem w tego typu związkach. Pokazano także rodowód i podstawowe formy organizacyjne krajowych grup producentów. Autor starał się ukazać korzyści wynikające z uczestnictwa w grupach dla pojedynczych gospodarstw, ale również zwrócił uwagę na bariery i trudności z którymi mogą borykać się nie tylko owe jednostki, ale także pojedynczy producenci w przyszłości. W opracowaniu posłużono się metodą analizy danych źródłowych poprzez ukazanie zmian w aktach prawnych związanych z procesem tworzenia grup i związków. Dokonano również przeglądu danych publikowanych przez MRiRW, ARiMR, ARR, z zakresu dynamiki rozwoju owych struktur w Polsce, jak również wysokości wsparcia finansowego udzielonego grupom na ten cel. Posłużono się także dotychczasowymi publikacjami z zakresu funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw, jak również własnymi przemyśleniami będącymi wynikiem wielu rozmów prowadzonych zarówno z przedstawicielami jak i producentami zrzeszonymi w grupach w rejonie Grójca i Warki.

Article Details

Jak cytować
Grębowiec, M. (2016). Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 71–84. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.6
Bibliografia

Boguta, W. (2012). Spółdzielczość wiejska. MRiRW, Warszawa.

Brodziński, M.G. (1999). Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa.

Chlebicka, A., Falkowski, J., Wołek, T. (2008). Powstanie grup producentów rolnych a zmienność cen. FAPA.

Czyżewski, A., Czyżewski, B., Henisz-Matuszczak, A. (2005). Procesy globalizacji a spółdzielczość w sektorze rolno żywnościowym. Wieś i Rolnictwo 4 (129), 86-98.

Dane ARiMR ze sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Domagalska-Grędys, M. (2010). Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich z województwa podkarpackiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Tom 95, z. 4, 45-53.

Jabłońska, L. (2002). Rynek owoców i warzyw. FAPA. Warszawa.

Kożuch, B. (1997). Polityka rolna. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Lemanowicz, M. (2005). Organizacje i grupy producentów szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wydawnictwo SGGW.

Marosz, M. (2013). Analiza czynników wpływających na dynamikę powstawania i rozwoju grup producenckich. Wyd. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Skierniewice.

PROW na lata 2014 - 2020.

Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, L. (2013). Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu Grójeckiego i Rawskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(29) 2013, 121-131.

Stolińska-Janic, J. (1995). Polska spółdzielczość wobec problemów integracji z Unią Europejską [w:] Rolnictwo w procesie integrowania z UE. T III. Spółdzielczość rolnicza w procesie przekształceń rynkowych, M. Adamowicz (red.), Wyd. SGGW. Warszawa.

Ustawa z dn. 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr. 88 z 2000 r.).

www.minrol.gov.pl. (2015).

Ziętara, W. (2004). Gospodarstwa grupowe jako forma organizacyjno prawna aktywności rolników. Roczniki Nauk Rolniczych. Tom 91, z. 1, 14-24.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.