Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych

Main Article Content

Anna Górska
Monika Krawiec


Słowa kluczowe : soft commodities, efektywność informacyjna w formie słabej, testy statystyczne
Abstrakt
Hipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych, głównie zbóż. Efektywność rynków „soft commodities” także była przedmiotem badań, lecz w mniejszym stopniu, ponieważ większość z nich koncentrowała się na pojedynczych produktach. Stąd celem niniejszej pracy jest rozszerzenie badań i weryfikacja słabej formy efektywności dla sześciu towarów z grupy „soft commodities”: kawy, kakao, cukru, bawełny, mrożonego koncentratu soku pomarańczowego i kauczuku. Materiał empiryczny stanowią dzienne notowania tych towarów w latach 2007 – 2016. Po oszacowaniu logarytmicznych stóp zwrotu, przeprowadzono następujące testy statystyczne: test serii, test autokorelacji, testy Boxa-Pierce’a i Boxa-Ljunga. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne, co otwiera pole do dalszych badań z wykorzystaniem alternatywnej metodologii.

Article Details

Jak cytować
Górska, A., & Krawiec, M. (2017). Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 81–92. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.55
Bibliografia

Algieri, B., Kalkhul, M. (2014). Back to the Futures: An Assessment of Commodity Market Efficiency and Forecast Error Drivers. ZEF-Discussion Papers on Development Policy, 195, Center for Development Research, Bonn. (Crossref)

Ali, J., Gupta, K. (2011). Efficiency in Agricultural Commodity Futures Markets in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests. Agricultural Finance Review, 71, 162-178. (Crossref)

Alvarez-Ramirez, J., Alvarez, J., Rodriguez, E. (2008). Short-term Predictability of Crude Oil Markets: A Detrended Fluctuation Analisis Approach. Energy Economics, 30, 2645-2656. (Crossref)

Aulton, A., Ennew, C., Rayner, A. (1997). Efficiency Tests of Futures Markets for UK Agricultural Commodities. Journal of Agricultural Economics, 48, 408-423. (Crossref)

Bigman, D., Goldfarb, D., Schechtman, E. (1983). Futures Markets Efficiency and the Time Content of the Information Sets. Journal of Futures Markets, 3, 321-334. (Crossref)

Borowski, K. (2015a). Analysis of Selected Seasonality Effects in Markets of Frozen Concentrated Orange Juice Future Contracts. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1(1), 7-30.

Borowski, K. (2015b). Analysis of Selected Seasonality Effects in Markets of Rubber Future Contracts Quoted on Tokyo Commodity Exchange. International Journal on Economics and Finance, 7(9), 15-30. (Crossref)

Buczek, S. B. (2006). Efektywność informacyjna rynków akcji, Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.

Canarella, G., Pollard, S. (1985). Efficiency of Commodity Futures: A Vector Autoregression Analysis. Journal of Futures Markets, 5, 57-76. (Crossref)

Charles, A., Darné, O. (2009). The Efficiency of the Crude Oil Market: Evidence from Variance Ratio Tests. Energy Policy, 37, 4267-4272. (Crossref)

Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fabozzi, J., Füss, R., Kaiser, D.G. (2008). A Primer on Commodity Investing. The Handbook of Commodity Investing. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 3-37. (Crossref)

Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417. (Crossref)

Gjolberg, O. (1985). Is the Spot Market for Oil Products Efficient? Some Rotterdam Evidence. Energy Economics 7(4), 231-236. (Crossref)

Gordon J. (1985). The distribution in daily changes in commodity futures prices. Technical Bulletin, 1702, ERS USDA.

Górska, A., Krawiec, M. (2016). The Analysis of Weak-form Efficiency in the Market of Crude Oil. European Journal of Economics and Business Studies, 5(1), 101-112. (Crossref)

Jajuga, K. [red.] (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Kristoufek, L., Vosvrda, M. (2014). Commodity Futures and Market Efficiency. Energy Economics, 42, 50-57. (Crossref)

Lokare, S. (2007). Commodity Derivatives and Price Risk Management: An Empirical Anecdote from India. Reserve Bank of India Occasional Papers, 28.

McKenzie, A., Holt, M. (2002). Market Efficiency in Agricultural Futures Markets. Applied Economics, 34, 1519-1532. (Crossref)

Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.

Otto, S. (2010). Does the London Metal Exchange Follow a Random Walk? Evidence from the Predictability of Futures Prices. Open Economic Journal, 3, 25-42. (Crossref)

Panas, E. (1991). A Weak Form Evaluation of the Efficiency of the Rotterdam and Italian Oil Spot Markets. Evidences from Informational Entropy Analysis. Energy Policy, 41, 365-373. (Crossref)

Papla, D. (2003). Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w Warszawie. Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, str. 283 – 292, Toruń.

Sabuhoro, J., Larue, B. (1997). The Market Efficiency Hypothesis: The Case of Coffee and Cocoa Futures. Agricultural Economics, 16, 171-184. (Crossref)

Taylor, S. J. (1986). Modeling Financial Time Series. New York, NY: John Wiley and Sons.

Tomaszewski, J. (2013). Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Wang, H., Ke, B. (2005). Efficiency Tests of Agricultural Commodity Futures Markets in China. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 49, 125-141. (Crossref)

Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

www.bloomberg.com

Zahng, B., Li, X., He, F. (2014). Testing the Evolution of Crude Oil Market Efficiency: Data Have the Conn. Energy Policy, 68, 39-52. (Crossref)

Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 177-192.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.