Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab

Main Article Content

Michał Jasiński
Anna Górska


Słowa kluczowe : turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa, przekazy, Globalne Południe
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności pomiędzy wpływami z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów w 83 państwach Globalnego Południa. Państwa te zostały pogrupowane ze względu na cechy geograficzne, które w znacznym stopniu hamują rozwój społeczno-gospodarczy na: małe rozwijające się państwa wyspiarskie, państwa bez dostępu do morza (śródlądowe). Państwa te określono na potrzeby artykułu państwami o niekorzystnym położeniu geograficznym. Dodatkowo wyróżniono grupę państw najsłabiej rozwiniętych. Zależność pomiędzy czterema zmiennymi stanowiła punkt wyjścia do zbadania i oceny związku pomiędzy nimi a obecnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego w analizowanych państwach Południa. W badaniu zastosowano charakterystyki dla czterech zmiennych w poszczególnych grupach państw, takie jak: średnia, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, skośność, minimum oraz maksimum. Do identyfikacji zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystany został współczynnik korelacji r−Spearmana. Badanie wskazało, że we wszystkich analizowanych państwach, na podstawie uzyskanych wyników, można było zauważyć silny dodatni związek pomiędzy turystyką a eksportem towarowym. W tych państwach, które szczególnie intensywnie rozwijały specjalizację turystyczną (eksport produktu turystycznego) przekładało się to na przełamanie stagnacji gospodarczej i przyspieszenie procesów rozwojowych.

Article Details

Jak cytować
Jasiński, M., & Górska, A. (2018). Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 199–208. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.111
Bibliografia

Baldacchino, G., Bertram, G. (2009). The Beak of the Finch: Insights into the Economic Development of Small Economies. The Round Table, 98(401), 141-160. (Crossref)

Bank Światowy (2018). Pobrane 15 czerwca 2018 z: http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators.

Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB Model in the Twenty-first Century. Asia Pacific Viewpoint, 47(1), 1-13. (Crossref)

Bertram, G., Poirine, B. (2007). Island Political Economy. W: G. Baldacchino (red.), A World of Islands. Charlottetown: Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island.

Bertram, G., Watters, R.F. (1984). New Zealand and its Small Island Neighbours: A Review of New Zealand Policy Toward the Cook Islands, Niue, Tokelau, Kiribati and Tuvalu. Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington.

Bertram, G., Watters, R.F. (1985). The MIRAB Economy in South Pacific Microstates. Pacific Viewpoint, 26(3), 497-519. (Crossref)

Bertram, G., Watters, R.F. (1986). The MIRAB Process: Earlier Analysis in Context. Pacific Viewpoint, 27(1), 47 59. (Crossref)

Brzozowski, J., Szarucki M. (2010). Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów (The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers). Gospodarka Narodowa, 3, 63-78. (Crossref)

Czaplicka, K. (2007). Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się (Economic growth and economic development in Developing Countries, in: Development economics). W: R. Piasecki (red.) Ekonomia rozwoju (s. 66-89). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dudziński, J. (1986). Najsłabiej rozwinięte kraje Trzeciego Świata (The least development countires of Third World). Szczecin: Wydawnictwo Glob.

Dudziński, J. (1992). Położenie geograficzne jako bariera rozwoju ekonomicznego (Geographical location as a barier of economic development). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Easterly, W. (2006). The White Man’s Burden. Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done so Much Ill and so Little Good. Oxford: Oxford University Press.

Encontre, P. (2004). SIDS as a category: adopting criteria would enhance credibility. W: Is a special treatment of small island developing States possible? New York and Geneva: United Nations.

Faye, M.L., McArthur, J.W., Sachs, J.D., Snow, T. (2004). Challenges Facing Landlocked Developing Countries. Journal of Human Development, 5(1), 31-68. (Crossref)

Garbicz M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? (The problems of economic development and backwardness. Why some countries are poor and other are rich?) Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Hein, P. (2004). Small island developing States: origin of the category and definition issues. W: Is a special treatment of small island developing States possible? New York and Geneva: United Nations.

Jasiński, M. (2017a). Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej (Monoculture aspects of the aid Dutch diesease). Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH w Warszawie, Studia i Prace, 3(31), 151-167. (Crossref)

Jasiński, M. (2017b). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie (The models of economic development and the level of human and economic development in small island developing states.). Studia i Prace, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, 49/2, 317-333. (Crossref)

Jasiński, M. (2017c). Poziom rozwoju społecznego i zamożności a pomoc rozwojowa i przekazy w państwach o niekorzystnym położeniu geograficznym (The level of social development and wealth and development aid and remittances in countries with a geographical disadvantage, in: Social aspects of economy). W: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.) Społeczny kontekst ekonomii (s. 307-326). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Jasiński, M. (2018a). Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich (Tourism Penetration and the Socio-Economic Development Level of Small Island Developing States). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 311-324. (Crossref)

Jasiński, M. (2018b). Kirgiski syndrom MIRAB (The MIRAB economy in Kirgizstan). Studia i Prace WNEIZ US, 53(2), 37-52. (Crossref)

Kachniewska, M. (2012). Miejsce turystyki w gospodarce narodowej (Touirsm and national economy, in: Tourism market. Economic aspects of tourism). W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Leszczyński, A. (2016). Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomicznych spór o to, jak pomagać skutecznie. (Experiments on poor. Political, moral and economic dilemma how to help efficiently). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Moyo, D. (2009). Dead Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Oberst, A. McElroy, J.L. (2007). Contrasting Socio-Economic and Demographic Profiles of Two, Small Island, Economic Species: MIRAB versus PROFIT/SITE. Island Studies Journal, 2(2), 163-176. (Crossref)

Piasecki, R. (2003). Rozwój gospodarczy a globalizacja (Economic development and globalization). Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Piasecki, R. (2007). Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych (The evolution of development economies theories in: Development economics). W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju (s. 15-31). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rodrik, D. (2002). Institutions, Integration, and Geography: In Search of the Deep Determinants of Economic Growth. Pobrane 18 czerwca 2018 z: https://wcfia.harvard.edu/publications/institutions-integration-and-geography-search-deep-determinants-economic-growth.

Rodrik, D., Subramanian, A. (2003). The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean). Finance and Development, 40(2), 31-34.

Staśkiewicz, J. (2017). Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności (Trends in International Migration). Studia i Prace WNEiZ US, 49(2), 351-362. (Crossref)

Staśkiewicz, J. (2018). Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się (Changes in migrants’ remittances in developing countries). Studia i Prace WNEiZ US, 53(2), 337-347. (Crossref)

UNCTAD. (1973). Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development Third Session. Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume I, Report and Annexes. New York: United Nations.

UNCTAD. (2010). In-depth evaluation of UNCTAD’s technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies. New York and Geneva: United Nations.

UNCTAD. (2018). Pobrane 15 czerwca 2018 z: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.

Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki (Economic aspects of tourism). Warszawa: WSHiP.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora