Wydatki na ochronę środowiska w Polsce

Main Article Content

Anna Górska


Słowa kluczowe : ochrona środowiska, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska
Abstrakt
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska są bardzo ściśle związane z systemem finansów publicznych. Badanie nakładów na ochronę środowiska w Polsce zapoczątkowane zostało dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do tej pory system informacji o nakładach na ochronę środowiska w Polsce i Europie jest ciągle budowany. Pomimo corocznego wzrostu wielkości nakładów nie osiąga on zamierzonego poziomu jaki wyznaczono przy negocjacjach wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r.

Article Details

Jak cytować
Górska, A. (2013). Wydatki na ochronę środowiska w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 88–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.40
Bibliografia

i Środowisko, Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 1(29) ss. 125-134.

Broniewicz E., Poskrobko B. [2003]: Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Rozprawa naukowa.

Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego.

Domańska W., Jabłonowski G. [2012]: Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska. Wiadomości Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, ZWS, Warszawa, ss. 24-31. (Crossref)

European System For The Collection of Economic Information on The Environment (SERIEE), Manual, Version 1994, Eurostat: Environmental Statistics, Series E8 – Environment – Methods.

Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Helsinki 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 346)

Łuszczyk M. [2006]: Kontrowersje wokół funkcjonowania celowych funduszy ochrony środowiska w Polsce. Ekonomia i Środowisko, Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 1(29) ss. 135-154.

Ochrona Środowiska [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011], ZWS GUS.

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2012 (PBSSP 2012), Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, (Dz. U. Nr 173, poz. 1030), Warszawa 2011.

Roman Eurostat’s Metadata Server: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC; data dostępu lipiec 2013 r.

Śleszyński J. [2000]: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza ARIES.

Strona www Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/; data dostępu lipiec 2013 r.

Strona www Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl.

Strona www Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/.

Wstępny krajowy program wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora