Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE

Main Article Content

Karolina Pawlak
Agnieszka Sapa


Słowa kluczowe : eksport, import, produkty rolno-żywnościowe, strefa wolnego handlu, UE, MERCOSUR
Abstrakt
Celem artykułu było oszacowanie możliwych efektów utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE. Projekcje wartości obrotów handlowych wykonano przy użyciu modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project. Rozważano scenariusz częściowej liberalizacji bilateralnych obrotów handlowych, zgodnie z którym obydwa ugrupowania integracyjne zredukują o połowę taryfy celne w handlu wszystkimi towarami. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że utworzenie strefy wolnego handlu między UE a MERCOSUR może wywołać nie tyle efekt przesunięcia, co kreacji bilateralnego handlu rolno-spożywczego. W wyniku dynamicznego zwiększenia importu produktów mięsnych i cukru można oczekiwać wzrostu znaczenia państw MERCOSUR jako rynku zaopatrzenia UE w artykuły rolno-żywnościowe.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K., & Sapa, A. (2016). Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 199–210. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.17
Bibliografia

Bąba, W., Serda, B. (2008). Stosunki gospodarcze UE-MERCOSUR a perspektywa utworzenia FTAA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 787.

Bergman, L. (1990). The Development of Computable General Equilibrium Modeling, [w:] General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis, L. Bergman, D. W. Jorgenson, E. Zalai (red.). Basil Blackwell, Oxford.

Devarajan, S., Go, D.S. (1998). The Simplest Dynamic General-Equilibrium Model of an Open Economy. Journal of Policy Modeling, Vol. 20, No. 6. (Crossref)

Estevadeordal, A., Krivonos, E. (2000). Negotiating Market Access between the European Union and MERCOSUR: Issues and Prospects. Occasional Paper 7, The Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean (INTAL), Integration, Trade and Hempispheric Issues Division (ITD) of the Integration and Regional Programs Department of the Inter-American Development Bank, Buenos Aires.

Gawrycki, M.F. (2004). Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów. ASPRA-JR, Warszawa.

Hagemejer, J., Michałek, J.J. (2008). Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej. Ekonomista, Nr 4.

Hertel, T.W., Tsigas, M.E. (1997). Structure of GTAP, [w:] Global Trade Analysis. Modeling and Applications, T. W. Hertel (red.). Cambridge University Press, Cambridge. (Crossref)

Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Kita, K., Pawlak, K. (2013). The potential effects of the liberalization of the world agricultural trade for the agri-food sector in MERCOSUR. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XV, No. 6.

Latoszek, E., Proczek, M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Leonard, T.M. (2001). UE a MERCOSUR: perspektywy współpracy. Studia Europejskie, Nr 1.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pawlak, K., Kita, K. (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego pastw ASEAN. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, Nr 33.

Preparing the EU-MERCOSUR Association: Benefits and Obstacles (1998). IRELA, Madrid.

Robinson, S., Roland-Holst, D.W. (1988). Macroeconomic Structure and Computable General Equilibrium Models. Journal of Policy Modeling, Vol. 10, No. 3. (Crossref)

Sapa, A. (2014). Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice. PWN, Warszawa.

Shoven, J.B., Whalley, J. (1984). Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey. Journal of Economic Literature, Vol. 22, No. 3.

Thelle, M.H., Sunesen, E.R. (2011). Assessment of barriers to trade and investment between the EU and MERCOSUR. Copenhagen Economics, Copenhagen.

UNCTAD. Pobrano październik 2015 z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.

WITS. Pobrano październik 2015 z: http://wits.worldbank.org/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2