Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich

Main Article Content

Piotr Cymanow


Słowa kluczowe : procesy migracyjne, obszary wiejskie, rozwój lokalny, migracje powrotne
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone na grupie osób wywodzących się ze środowisk wiejskich, które aktualnie przebywają poza granicami kraju, wykonując pracę zarobkową. Zasadniczym celem dokonanej analizy jest przedstawienie zjawiska migracji powrotnych na przykładzie grupy osób wywodzących się z obszarów peryferyjnych. W opracowaniu uwzględniono również ocenę czynników determinujących podejmowanie ewentualnych decyzji w zakresie powrotów z migracji. W artykule podkreślono także znaczenie migracji zarobkowych w kontekście niekorzystnych zmian struktury demograficznej i problemów społecznych, dotykających obszarów peryferyjnych.

Article Details

Jak cytować
Cymanow, P. (2016). Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 47–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.26
Bibliografia

Castles, S. (2000). International migration at the beginning of the twenty-first century. International Social Science Journal, vol. 165, 269-281. (Crossref)

Cymanow, P. (2013). Bilans korzyści i strat wynikających z migracji młodzieży z obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, z. 4, 88-93.

Cymanow, P., Florek-Paszkowska A. (2014). Migration Potential of University Students From Rural Areas in the Light of Research,– Ekonomia i Prawo, „Economics and Law”, Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.) Vol. 13, No. 1/2014, 163-174. (Crossref)

Cymanow, P., Florek-Paszkowska, A. (2015). Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. 2, 26-34.

Duszczyk, M. (2007) Migracje powrotne: Doświadczenia innych. Polityka Społeczna, nr 5-6, 28.

Fihel, A., Tyrowicz, J., Kaczmarczyk, P. (2008). Migracje powrotne Polaków, Warszawa, FISE.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2013). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji, ISS UW.

Iglicka, K. (2002). Migracje powrotne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Źródła informacji i podejścia badawcze. W: Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, pod red. K. Iglickiej, Warszawa, 20.

Karolak, M. (2015). Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej. Opuscula Sociologica, nr 2, 37-52. (Crossref)

Migracja powrotna w województwie dolnośląskim. Skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających. CDS Kraków, 2011.

Nowicka, E. (2010). Migracje powrotne: powrót do domu czy nowa migracja. W: Drogi i rozdroża, red. H. Grzymała-Moszczyńska i in., NOMOS, Kraków, 190.

Raport Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej, Pobrane 8 marca 2016 z: http://ccifp.pl/czy-migracje-powrotnepozwol%C4%85-unikn%C4%85%C4%87-eksplozji-p%C5%82ac/.

Slany, K., Ślusarczyk, M. (2013). Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne, w: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.