Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi

Main Article Content

Piotr Cymanow
Anna Florek-Paszkowska


Słowa kluczowe : Migracje ludności, Karpaty, górskie obszary problemowe, tereny ONW, zarządzanie JST
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obszarze gmin górskich Karpat Polski i Ukrainy z udziałem przedstawicieli organów samorządów. Analiza dotyczyła następstw procesów migracji ludności w odniesieniu do czynników generujących koszty dla społeczności lokalnej. Wskazano na istotność poszczególnych determinantów z wykorzystaniem wielokryterialnej metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w ramach zbudowanego na jej podstawie modelu odnoszącego się do trzech kryteriów głównych – ekonomicznego, rolno-środowiskowego oraz społecznego. W artykule podkreślono konieczność podjęcia działań systemowych w zakresie zarządzania obszarami migracyjnymi ze strony władz lokalnych i centralnych, wskazując na ryzyko nasilenia procesów depopulacyjnych i degradacji ekonomiczno-społecznej terenów górskich.

Article Details

Jak cytować
Cymanow, P., & Florek-Paszkowska, A. (2015). Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 26–34. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.20
Bibliografia

Baran E. [2008]: Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 95. z. 2, s. 84.

Churski P., Hanke J. [2002]: Obszary problemowe w Polsce w układzie jednostek NTS.[w:] (red.) H. Rogacki: Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 161-176.

Florek-Paszkowska A., Cymanow P. [2012]: Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, SGGW Warszawa, s. 96-105.

Florek – Paszkowska A., Cymanow P., Cymanow – Sosin K. [2014]: Multi-criteria assessment of risk in the management of a food industry enterprise with the application of the Analytic Network Process – International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science (IJATES). Volume No.02, Issue No.12, December 2014 s. 207-214.

Sobierajewska J. [2008]: Efektywność gospodarowania i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych na terenach ONW, w: Józwiak W. (red.) Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. IERiGŻ PIB, Warszawa, s. 104.

Satoła Ł. [2013]: Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum – peryferia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Przestrzenna, Nr 320, s. 176-185.

Solga B. [2002]: Migracje polsko – niemieckie i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole.

Wolszczak-Derlacz, J. [2009]: The impact of internal and international migration on regional convergence in Poland, [w:] Duszczyk, M. i M. Lesińska (red.) Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.