Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej

Main Article Content

Piotr Cymanow
Anna Florek-Paszkowska


Słowa kluczowe : migracje zarobkowe, młodzież, obszary podgórskie
Abstrakt
W artykule opisano jeden z istotnych problemów związanych z migracjami zarobkowymi – zwłaszcza w odniesieniu do regionów peryferyjnych o znaczącym zapóźnieniu cywilizacyjnym, jakim jest zjawisko tzw. „drenażu mózgów” (brain drain). Problem ten dotyczy w głównej mierze absolwentów i osób młodych, które w obliczu rozpoczynania kariery zawodowej napotykają na istotne bariery polskiego rynku pracy. Przeanalizowano potencjalną skalę migracji wewnętrznych i zewnętrznych, oceniono rangę czynników determinujących wybór miejsca migracji oraz znaczenie elementów wpływających na charakter podejmowanej pracy z uwzględnieniem oczekiwań płacowych potencjalnych migrantów.

Article Details

Jak cytować
Cymanow, P., & Florek-Paszkowska, A. (2013). Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 46–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.36
Bibliografia

Klepacka-Kołodziejska D. [2009]: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument oddziałujący na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetinensis. Oeconomica 268 (54), s. 45.

Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005, [2008], Sikorska A. (red.), IERiGŻ, Warszawa, s. 7.

Musiał W. [2008]: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 311.

Olechnicka A. [2004]: Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej. Scholar, Warszawa, s. 58.

Stanny A. [2012]: Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2012, t. XIV, z. 4, s. 110.

http://biznes.pwn.pl/haslo/3941121/migracje.html.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.