Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, finansowe wsparcie rolnictwa, globalizacja
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce rolnej w dynamicznie rozwijających się krajach w warunkach globalizacji. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę państw określanych, jako kraje BRCS. Zaprezentowano zmiany dokonujące się w otoczeniu makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki gospodarczej realizowanej w tych krajach. Uwzględniono oddziaływanie zjawisk makroekonomicznych (wyrażonych za pośrednictwem wskaźników) na zmiany w finansowym wsparciu sektora rolnego. W wielu z tych państw w początkowym okresie analizy mieliśmy do czynienia z deprecjonowaniem rolnictwa w stosunku do innych segmentów gospodarki. Jednak w wyniku zachodzących przemian można zauważyć przesunięcia zarówno w strukturze, jak i w wielkości finansowego wsparcia, co podnosi znaczenie poziomu rozwoju gospodarczego i uzyskiwanej równowagi makroekonomicznej.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2012). Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 37–46. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.54
Bibliografia

Barrett C.B. [1999]: The microeconomics of the developmental paradox: on the political economy of food price policy. Agricultural Economics t. 20, ss. 159-172. (Crossref)

Brooks K., Gardner B.L. [2004]: Russian Agriculture in the Transition to a Market Economy. Economic Development and Cultural Change t. 52, nr 3, ss. 571-586. (Crossref)

Buzdalov I. [2010]: “Pumping” as a Reflection of a Socioeconomically Harmful of Agrarian Policy. Problems of Economic Transition t. 52, nr 9, ss. 78-83. (Crossref)

Chinn M., Prasad E. [2000]: Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries. Working Paper 7581. National Bureau of Economic Research Inc., Cambridge, Massachusetts.

Czyżewski A., Kułyk P. [2010]: Relacje miedzy otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008. Ekonomista nr 2, ss. 189-214.

Czyżewski A., Kułyk P. [2011]: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 11, ss. 16-25

Czyżewski B. [2012]: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne nr 2, ss. 165-188.

Data Catalog .[2012].The World Bank' [Tryb dostępu:] data.worldbank.org/data-catalog. [Data odczytu: 12.05.2012].

Debelle G., Faruqee H. [1996]: What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, Working Paper nr 58. International Monetary Fund.

Gardner B.L. [1981]: On the Power of Macroeconomic Linkages to Explain Events in U.S. Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 63, nr 5, ss. 871-878. (Crossref)

Gardner B.L. [2005]: Causes of Rural Economic Development. Agricultural Economics t. 32, nr 1, ss. 21-41. (Crossref)

Krueger A.O. [1996]: Political economics of agricultural policy. Public Choice t. 87, nr 1/2, ss. 163-175. (Crossref)

Lewis W.A. [1954]: Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The Manchester School t. 22, ss. 139-191. (Crossref)

OECD Review of Agricultural Policies. South Africa. [2006].OECD Publishing, Paryż.

Penson J.B., Gardner B.L. [1988]: Implications of the Macroeconomic Outlook for Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 70, nr 5, ss. 1013-1024. (Crossref)

Reshaping Agriculture’s Contribution to Society. Proceedings of the 25th international conference of agricultural economists. [2005]. D. Colman i N. Vink (red.). Blackwell Publishing, Oxford.

Ruttan V.W., Hayami Y. [1971]: Agricultural Development: An International Perspective. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Schiff M., Valdes A. [1998]: Agriculture and the Macroeconomy. Policy Research Working Paper. The World Bank, Waszyngton D.C.

Shane M.D., Liefert W.M. [2000]: The International Financial Crisis: Macroeconomic Linkages to Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 82, ss. 682-687. (Crossref)

Socio-economic Analysis and Policy Implications of the Roles of Agriculture in Developing Countries. [2002]. FAO, Rzym.

Statistics from A to Z. [2012]. OECD. [Tryb dostępu:] www.oecd.org/statistics/. [Data odczytu: 12.05.2012].

Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. [2010]. J. Wilkin (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Woodhouse P. [2010]: Beyond Industrial Agriculture? Some Questions about Farm Size, Productivity and Sustainability. Journal of Agrarian Change t. 10, nr 3, ss. 437-453. (Crossref)

Ximing W., Perloff J.M. [2005]: China’s Income Distribution, 1985–2001. The Review of Economics and Statistics t. 87, nr 4, ss. 763-775. (Crossref)

Zegar S.J. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty-Globalizacja-Polityka. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2