Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień


Słowa kluczowe : wspólna polityka rolna, reforma, nowe elementy, rolnictwo w Polsce
Abstrakt
W artykule zaprezentowano główne założenia reformy wspólnej polityki rolnej po 2014 roku. Uwzględniono elementy nowości i oceniono je z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Podjęto takie kwestie, jak poziom budżetu UE i jego alokacja dla Polski, nowy schemat płatności bezpośrednich, w tym ich „zazielenienie” oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Publikacja ma charakter przeglądowy z elementami wnioskowania dedukcyjnego, wykorzystano w niej materiały źródłowe instytucji unijnych i rządu polskiego oraz szacunki autorów.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Stępień, S. (2014). Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 37–47. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.45
Bibliografia

Assessment of the impact of the CAP until 2020 - project (typescript) [2011]. European Commission, Brussels.

Czyżewski A., Stępień S. [2012]: Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich. Ekonomista nr 2, s. 145-174.

Guba W. [2013]: Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014-2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7-8 lutego (prezentacja). Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa.

Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Krzyżanowska Z. [2013]: Kompromis w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie WPR na lata 2014-2020 (prezentacja). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Polarczyk K. [2004]: Budżet Unii Europejskiej, Raport nr 227. Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.

Porozumienie polityczne w sprawie nowego kierunku wspólnej polityki rolnej. Komunikat prasowy [2013]. Reference: IP/13/613, Komisja Europejska, Bruksela, 26 czerwca.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy [2011]. COM (2011) 625 final/2, European Commission, Brussels.

Przywódcy państw UE wynegocjowali "budżet rolny" na lata 2014 – 2020 [2013]. [Tryb dostępu:] http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly [data odczytu: maj 2013].

Rada Europejska 7-8 lutego 2013r. – konkluzje (wieloletnie ramy finansowe) [EUCO 37/13] [2013]. Rada Europejska – Sekretariat Generalny Rady, Bruksela, 8 lutego.

Reform of the Common Agricultural Policy (CAP) -Main elements of the Council position [2013]. Council of the European Union, 8005/13, Brussels, 27 March.

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych elementów. Komunikat prasowy [2013]. Reference: MEMO/13/621, Komisja Europejska, Bruksela, 26 czerwca.

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Stępień S. [2013]: Rola programów rolnośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce (red. K. Pająk, J. Polcyn), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Stępień S. [2014]: Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 (maszynopis). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

The CAP Reform – an explanation of the main elements [2011]. MEMO/11/685, European Commission, Brussels.

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Zagórski M. [2013]: Na WPR będzie mniej niż obecnie. [Tryb dostępu:] www.farmer.pl [data odczytu: kwiecień 2013].

Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 2.05.2013r. [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>