Wokół problemu „błędu złożenia” we Wspólnej Polityce Rolnej UE

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień


Słowa kluczowe : Wspólna Polityka Rolna (WPR), Unia Europejska (UE)
Abstrakt
Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile wspólna polityka rolna dąży do osiągnięcia optymalności na poziomie mikro i makroekonomicznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów społecznych i środowiskowych. Autorzy chcą zwrócić uwagę na problem „błędu złożenia” mechanizmów WPR, czyli sprzeczności w dążeniu do zrównoważenia sektora rolnego. Z przeprowadzonej oceny instrumentarium unijnej polityki rolnej wynika, że osiągniecie optimum równocześnie w trzech płaszczyznach (ekonomicznej, społecznej i środowiskowej) jest niemożliwe, można tylko dążyć do zmniejszenia rozbieżności. W artykule wykazano, że część rozwiązań WPR nie jest wolna od klasycznego błędu złożenia, chociaż kolejne reformy polityki rolnej zmierzają w kierunku jego ograniczenia.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Stępień, S. (2010). Wokół problemu „błędu złożenia” we Wspólnej Polityce Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(4), 12–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.4.43
Bibliografia

Agriculture and Climate Change – New Concept Proposals from Policymakers and Industry. Final Statement: Berlin Agriculture Ministers’ Summit. [2010]. Berlin.

Analysis of the Health Check proposals: the reform of the mechanisms for direct support. [2008]. European Parliament, Directorate General Internal Policies of the Union, Bruksela.

Chmielewska-Gill W. [2008]: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.

Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Pomianek I. [2010]: Przyszłość WPR – najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Preparing for the ‘Health Check’ of the CAP reform. [2007]. Commission of the European Communities, Bruksela.

Czyżewski A. [2007a]: Globalizacja Golemem współczesnej cywilizacji? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 4.

Czyżewski A. [2007b]: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [W:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. A. Czyżewski (red.). Akademia Ekonomiczna, Poznań.

Czyżewski A. [2008]: O potrzebie koordynacji procesów globalizacji w skali światowej. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, t. II. A. Mickiewicz (red.). Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.

Czyżewski A. Grzelak A. [2008a]: Błąd złożenia w ocenie procesów globalizacji - próba określenia konsekwencji. [W:] Tendencje w zarządzaniu współczesnym organizacjami. J. Stankiewicz (red.). Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Czyżewski A. Grzelak A. [2008b]: Racjonalność w warunkach globalizacji. Próba określenia przesłanek optymalizacji procesu. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej. S. Sokołowska i A. Bisaga (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S. [2009]: Future of the CAP in the new financial perspective 2014-2020. Challenges and consequences for Poland. [W:] Global Challenges and Policies of the European Union – consequences for the ‘New Member States’. M. Piotrowska i L. Kurowski (red.). Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław.

Czyżewski A., Stępień S. [2008]: Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym – rekomendacje do dyskusji nad „Health-Check”. Zagadnienia ekonomiki rolnej nr 2.

Czyżewski A., Stępień S. [2009a]: Reforma mechanizmu WPR w ramach „Health Check” a potrzeba stabilizacji rynków rolnych UE. [W:] Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. M. Adamowicz (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.

Czyżewski A., Stępień S. [2009b]: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski. Ekonomista nr 4.

Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska A. [2010]: Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005. Ekonomista (w druku).

Evaluation of agricultural policy reforms in the European Union: a preliminary analysis. [2010]. Organisation for Economic Co-operation and Development, Trade and Agriculture Directorate, Committee for Agriculture, Paryż.

Forum Inicjatyw Rozwojowych 2010: Wspólna polityka rolna po 2013 roku – propozycje zmian. [2010]. Wieś i rolnictwo nr 2.

Hagamajer J., Michałek J. [2006]: Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach rundy Doha (WTO) dla Polski.. Ekspertyza dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. UKIE, Warszawa.

IEEP CAP Health Check Review: Overwiew of Key Outcomes. [2008]. Institute for European Environmental Policy, Londyn.

Kalecki M. [1962]: Prace z teorii koniunktury 1933-1939. PWE, Warszawa.

Keynes J.M., [2003]: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.

Scholte A. [2006]: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. WSZiM, Sosnowiec.

Sobiecki R. [2007]: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Wyd. SGH, Warszawa.

Smith A. [1959]: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II. PWN, Warszawa.

Szymański W. [2007]: Czy globalizacja musi być irracjonalna. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa.

WPR – Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [2007]. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>