Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Jakub Staniszewski


Słowa kluczowe : rolnictwo, zrównoważona intensyfikacja, ekoefektywność, produktywność środowiskowa, DEA
Abstrakt
W artykule poruszony zostaje problem metodycznych uwarunkowań operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem koncepcji ekoefektywności i metody obwiedni danych, DEA. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano dylematy przed jakimi staje badacz przyjmujący te perspektywę badawczą. Choć zastosowanie omawianych metod pozwala na ograniczenie problemów związanych z doborem wag i punktu odniesienia, a także różnych jednostek, w których wyrażone są nakłady i efekty działalności rolniczej, wymaga jednocześnie, przyjęcia założenia o nieuwzględnianiu w badaniach czynnika losowego i homogeniczności badanej grupy podmiotów, a także o wymienności nakładów kapitałowych i środowiskowych oraz istnieniu instytucjonalnych ograniczeń nadmiernej eksploatacji zasobów ekologicznych.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Staniszewski, J. (2018). Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 44–56. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.33
Bibliografia

Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej (Multifunctionality of Agriculture as a Basic for Re-evaluation of Agricultural Policy). Wieś i Rolnictwo, 4, 9 30.

Allen, R.C. (2000). Economic Structure and Agricultural Productivity in Europe, 1300-1800, Review of Economic History, 3, 1-25. (Crossref)

Ball, E., Färe, R., Grosskopf, S., Zaim, O. (2005). Accounting for Externalities in the Measurement of Productivity Growth: the Malmquist Cost Productivity Measure. Structural Change and Economic Dynamics, 16, 374 394. (Crossref)

Ball, V.E., Färe, R., Grosskopf, S., Nehring, R. (2001). Productivity of the U.S. Agricultural Sector: The Case of Undesirable Outputs. New Developments in Productivity Analysis, January, 541-586. (Crossref)

Bank Światowy (2016). Updated National and Global Estimates of Distortions to Agricultural Incentives, 1955 to 2011. Pobrano 27 grudnia 2016 z: http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/Note_summarizing_ core_updated_database_0613.pdf.

Borychowski, M., Staniszewski, J., Zagierski, B. (2016). Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników (Problems of the Measuring of the Sustainable Development on the Examples of Selected Indicators). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy, 9, 28-43.

Brundtland, G i in. (1987). Our common future. Pobrano 27 pażdziernika 2016 z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

Buckwell, A. i in. (2014). Sustainable Intensification of European Agriculture A Review Sponsored by the RISE Foundation. The RISE Foundation, Bruksela.

Byerlee, D., Murgai, R. (2001). Sense and Sustainability Revisited: the Limits of Total Factor Productivity Measures of Sustainable Agricultural Systems. Agricultural Economics, 26, 227-236. (Crossref)

Cieślik, E. (2008). Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego (Selected Alternative Methods of Measuring Economic Development). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1(1-2), 145-160. (Crossref)

Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S. (2005). Total Factor Productivity Growth in Agriculture: a Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000. Agricultural Economics, Supplement, 115-134. (Crossref)

Czyżewski, A, Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne (Public Goods in the Concept of Multifunctional Development of Agriculture; Theoretical and Practical Approach). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 16-25.

Czyżewski, A. (2015). Teoriopoznawcze przesłanki rozwoju rolnictwa rodzinnego (Theoretical Prerequisites for the Development of Family Farming). W: A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa, 9-30.

Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A. (2005). Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych (Macroeconomic Conditions of Industrial and Socially Sustainable Agriculture. Reflections on Control and Real-Life Couplings). W: Zegar, J.S. (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa, 53-71.

Czyżewski, B. (2012) Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju (Resource Productivity in Polish Agriculture: Towards the Paradigm of Sustainable Development). Studia Ekonomiczne, 2, 165-188.

Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce (Economic Rents in the Food Sector in Poland). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego (Selected Methods for Measuring the Entitie's Economic Performance). Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Deklaracja Warszawska dotycząca kluczowej roli Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów żywnościowych świata (Warsaw Declaration on the Key Role of the European Union in Solving the Problems of Food Security in the World), Warszawa 2011. Pobrano 31 października 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/pol/content/ download/32537/180292/file/delaracja_warszawska_pl.pdf.

Drygas, M., Nurzyńska, I. (2015) Zrównoważona intensyfikacji – mit czy realna szansa? (Sustainable Intensification - Myth or a Real Chance?). W: Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.), Ekonomia jest piękna? Wydawnictw Naukowe Scholar, Warszawa, 336-350.

Emrouznejad, A., Guo-liang, Y. (2018). A Survey and Analysis of the First 40 Years of Scholarly Literature in DEA: 1978-2016. Socio-Economic Planning Sciences, 61(1), 1-5. (Crossref)

Floriańczyk, Z., Buks, J. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian (Economic Performance of Farms and Optimal Crop Rotation). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(30), 37-46.

Garnett, T., Appleby, M.C., Balmford, A., Bateman, I.J., Benton, T.G., Bloomer, P., Burlingame, B., Dawkins, M., Dolan, L., Fraser, D., Herrero, M., Hoffmann, I., Thornton, P.K., Toulmin, C., Vermeulen, S.J., Godfray, H.C.J. (2013). Sustainable Intensification in Agriculture: Premises and Policies, Science, 341(6141), 33-34. (Crossref)

Godfray, H.C.J., Garnett T., (2014), Food Security and Sustainable Intensification, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 369(1639). (Crossref)

Hoang, V.-N., Coelli, T. (2011). Measurement of Agricultural Total Factor Productivity Growth Incorporating Environmental Factors: A Nutrients Balance Approach. Journal of Environmental Economics and Management, 62, 462-474. (Crossref)

Hoang, V.-N., Prasada Rao, D.S. (2010). Measuring and Decomposing Sustainable Efficiency in Agricultural Production: A Cumulative Exergy Balance Approach. Ecological Economics, 69, 1765-1776. (Crossref)

Hopwood, B., Mellor, M., O'Brien, G. (2005). Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development, 13(1), 38-52. (Crossref)

Howe, K. S. (2005). Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia. W: Zawalińska, K. (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 31-45.

Klepacki, B., Gołasa, P., Wysokiński, M. (2016). Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej (Efficiency of greenhouse gas emissions in European Union agriculture). Wieś i Rolnictwo, 3(172), 129-144. (Crossref)

Kumar, D. (1970). Technical change and dualism within agriculture in India. The Journal of Development Studies, 7(1), 50-59. (Crossref)

Lin, B., Fei, R. (2015). Regional differences of CO 2 emissions performance in China’s agricultural sector: A Malmquist index approach. European Journal of Agronomy, 70, 33-40. (Crossref)

Lorek, E., Lorek, A. (2016). Ekoefektywność gospodarki warunkiem zielonego wzrostu i rozwoju zrównoważonego (Eco-efficiency of the economy - a condition for green growth and sustainable development). [w:] S. Czaja, A. Graczyk (red.), Ekonomia i Środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiodora. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 220-230.

Maddison, A. (2005). Measuring And Interpreting World Economic Performance 1500–2001, Review of Income and Wealth, 51(1), 1-35. (Crossref)

Matuszczak, A. (2007). Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (Dual development of agriculture and rural areas). W: Czyżewski, A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej–ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

ONZ (2016). GDP and its breakdown at current prices in National currency, Pobrano 27 grudnia 2016 z: http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=1.

Picazo-Tadeo, A. J., Beltrán-Esteve, M., Gómez-Limón, J. A. (2012). Assessing eco-efficiency with directional distance functions. European Journal of Operational Research, 220, 798-809. (Crossref)

Poczta-Wajda A., (2017). Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju (Agricultural policy and income deprivation of farmers in countries with different levels of development), PWN, Warszawa.

Pretty J., N. (1997). The sustainable intensification of agriculture. Natural Resources Forum, 21(4), 247-256. (Crossref)

Ratajczak, M. (2000). Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy (Infrastructure and growth and economic development). Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, LXII, 4, 83-102.

Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987–2005): an oxymoron comes of age. Sustainable development, 13(4), 212-227. (Crossref)

Rickard, S. (2015). Food security and climate change: The role of sustainable intensification, the importance of scale and the CAP. EuroChoices, 14(1), 48-53. (Crossref)

Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju: teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.

Roszkowska-Mądra, B. (2009). Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (The concepts of agricultural and rural development in the European Union). Gospodarka Narodowa, 10, 83-102. (Crossref)

Słodowa-Hełpa, M. (2010). Zrównoważony rozwój a konkurencyjność w wymiarze lokalnym (Sustainable development and local competitiveness). W: Zrównoważony rozwój lokalny. Warunki rozwoju regionalnego i lokalnego. Tom I. Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Ekonomiczny, Szczecin.

Staniszewski, J. (2017). The economic and environmental productivity of agriculture in the process of development, Research Papers in Economics and Finance, 2(1), 7-18. (Crossref)

Stoate C. i in. (2009). Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe–a review. Journal of Environmental Management, 91(1), 22-46. (Crossref)

Tittonell, P. (2014). Ecological intensification of agriculture-sustainable by nature. Current Opinion in Environmental Sustainability, 8, 53-61. (Crossref)

Turčeková, N., Svetlanská, T., Kollár, B., Záhorský, T. (2015). Agri-Environmental Performance of EU Member states. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 4(4), 199–208. (Crossref)

United Nations (1992). Agenda 21. Pobrano 7 luty 2017 z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

United Nations (2002). Agenda item 87(a) Environment and sustainable development: implementation of Agenda 21 and the Programme for the Further Implementation of Agenda 21. Pobrano z: http://www. earthsummit2002.org/resolution.pdf

Wilkin, J. (red.) (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (Multifunctionality of agriculture: directions of research, methodological bases and practical implications). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. (Crossref)

Woś, A., Zegar, J.S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone (Socially sustainable agriculture). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Zegar, J.S. (2007a). Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Social aspects of sustainable development of agriculture). Fragmenta Agronomica, 4(96), 282-298.

Zegar, J.S. (2007b). Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa (The rationale for new agricultural economics). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 5-27.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>