Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r.

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : rolnictwo, alokacja zasobów, interwencjonizm w rolnictwie
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w alokacji zasobów ziemi i pracy w rolnictwie w 30. krajach, w tym UE-15. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie w zachodzących przekształceniach w poszczególnych państwach wskazując na procesy dominujące i występujące osobliwości. Wskazano na znaczenie finansowego wsparcia na alokację zasobów w rolnictwie. Przedstawiono zależność pomiędzy jego zmianami a zmianami zasobu pracy, podkreślając, iż impulsy fiskalne oddziaływały na dynamikę realokacji tych zasobów.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2014). Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 31–42. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.19
Bibliografia

Angusa A., Burgessa P. J., Morrisa J., Lingard J. [2009]: Agriculture and land use: Demand for and supply of agricultural commodities, characteristics of the farming and food industries, and implications for land use in the UK, “Land Use Policy”, vol. 26S.

Burgess P.J., Morris J. [2009]: Agricultural technology and land use futures: The UK case, “Land Use Policy”, vol. 26S.

Byerlee D. [1996]: Modern varieties, productivity, and sustainability: recent experience and emerging challenges, “World Development”, vol. 24.

Czyżewski A., Kułyk P. [2010]: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, „Ekonomista”, nr 2.

Dennis E.S., Ellis J., Green A., Llewellyn D., Morell M., Tabe L., Peacock W.J. [2008]: Genetic contributions to agricultural sustainability, “Philosophical Transactions of the Royal Society”, vol. 363.

Diao X., Hazell P., Resnick D., Thurlow J. [2007]: The role of agriculture in development – Implications for Sub-Saharan Africa, Research report no. 153, International Food Policy Research Institute, Washington.

Fry G., Gustavsson R. [1996]: Testing landscape design principles: the landscape laboratory, [w:] R. H. G. Jongman (red.) Ecological and Landscape Consequences of Land Use Change in Europe, Proceedings of the first ECNC seminar on Land Use Change and its Ecological Consequences, ECNC publication series on Man and Nature, Volume 2, Tilburg.

Greene W.H. [2003]: Econometric analysis, Prentice Hall, New Jersey.

Hamblin A. [2009]: Policy directions for agricultural land use in Australia and other post-industrial economies, “Land Use Policy”, vol. 26.

Holmes J. [2006]: Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: gaps in the research agenda, “Journal of Rural Studies”, vol. 22.

Jongman R.H.G. [2002]: Landscape Planning for Biological Diversity in Europe, “Landscape Research”, vol. 27, no. 2.

Kułyk P. [2013]: Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Poznań.

Larson D., Mundlak Y.[1997]: On the intersectoral migration of agricultural labor, “Economic Development and Cultural Change”, vol. 45, no. 2.

Lerman Z., Schreinemachers P. [2005]: Individual farming as a labour sink: evidence from Poland and Russia, “Comparative Economic Studies”, vol. 47, no. 4.

OECD [2008]: Agricultural Support, Farm Land Values and Sectoral Adjustment: The implications for policy reform, Paris.

OECD’s producer support estimate and related indicators of agricultural support concepts, calculations, interpretation and use [2010]: OECD, Paris.

Salami A., Kamara A.B., Brixiova Z. [2010]: Smallholder Agriculture in East Africa: Trends, Constraints and Opportunities, Working Papers Series N° 105 African Development Bank.

Zegar J.St. [2012]:, Współczesne wyzwania rolnictwa, Paradygmaty – Globalizacja – Polityka, PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>