Przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Aldona Mrówczyńska-Kamińska


Słowa kluczowe : rolnictwo, przepływy międzygałęziowe, zaopatrzenie materiałowe, produkcja globalna, wartość dodana brutto
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zaopatrzenia materiałowego (zużycia pośredniego), produkcji globalnej i wartości dodanej brutto w sektorze rolnym w krajach Unii Europejskiej. W krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa duże znaczenie posiada sektor wytwarzający środki produkcji i usługi (sfera I) oraz przetwórstwo rolnospo żywcze (sfera III), natomiast obrót wewnętrzny jest na niskim poziomie. Rolnictwo jest głownie działem surowcowym. Z kolei w krajach biedniejszych, w tym w Polsce, w rolnictwie dominujące znaczenie odgrywa produkcja surowców wewnątrz tego sektora, czyli obrót wewnętrzny. Sektor rolny w tych krajach znajduje się we wczesnym stadium przeobrażeń w kierunku nowoczesności. W zaopatrzeniu materiałowym przede wszystkim musi wzrosnąć rola sfery pierwszej, w tym głownie sektora usługowego. Głównym warunkiem przeprowadzenia zmian w tym zakresie jest przede wszystkim wzrost gospodarczy i objęcie całego sektora rolno-żywnościowego instrumentami WPR UE.

Article Details

Jak cytować
Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 128–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.61
Bibliografia

Czyżewski A. [2001]: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań .

Czyżewski A., Grzelak A. [2009]: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Maszynopis UE, Poznań.

Davis J.H., Goldberg R.A. [1957]: A concept od agribusiness. Boston.

Davis J.H., Goldberg R.A. [1967]: Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa.

Eurostat [2009]. [Tryb dostępu:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Data odczytu: wrzesien 2009]; dane dotyczące produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, dane dotyczące zużycia energii w rolnictwie; pogłowia trzody chlewnej.

Grabowski S. [1997]: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa.

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A.[2003]: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową. Roczniki Nauk Rolniczych seria G Ekonomika Rolnictwa t. 90 z. 2.

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. [2004]: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań, ss.113.

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 1995 roku w Polsce. [1996]. GUS, dane niepublikowane.

Rachunki podaży i wykorzystania wyrobów i usług za 2004 rok dla poszczególnych krajów. [2005]. GUS, dane niepublikowane.

Woś A. [1979]: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.

Woś A. [1996a]: Agrobiznes – Makroekonomika. Tom I. Wyd. Key Text, Warszawa.

Woś A. [1996b]: Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.

Woś A. [1998]: Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. A. Woś (red.). Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Woś A., Zegar J.S [1983]: Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. PWE, Warszawa.

Zalewski A. [1989]: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.

Zegar J. S. [1973]: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo 1, s.123.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora